tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ד (2023/2024)
מספר קורסשם קורס
1110-4732   קב': 01הפיל שבחדר: תיאוריות וגישות טיפוליות במצבי קונפליקט
עבודה סוציאלית/ביה"ס לעבודה סוציאלית
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר קעדאן סמירשיעורעבודה סוציאל055ב12:00-14:00 ב'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00