tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ג (2022/2023)
מספר קורסשם קורס
0659-3056   קב': 01מבוא לתיאוריה ביקורתית
רוח/היסטוריה ופילוסופיה של המדעים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר חלוזין דברת לינורשיעורגילמן279ג16:00-18:00 ב'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00