tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ג (2022/2023)
מספר קורסשם קורס
0659-2119   קב': 01היסטוריה של הפיזיקה החדשה
רוח/היסטוריה ופילוסופיה של המדעים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' קציר שאולשיעורגילמן277ב10:00-12:00 ב'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00