tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ג (2022/2023)
מספר קורסשם קורס
0440-3125   קב': 01ביולוגיה של התא למתקדמים: תגובות תאיות לעקה בבריאות ובמחלות
מדעי החיים/מחקר ביו-רפואי ולחקר הסרטן ע"
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' ארליך מרסלושיעורבריטניה013ד08:00-10:00 ב'
פרופ' לדרקרמר ז'ררדו זלמר
פרופ' שטיין אורנה
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
⒠-מועבר באנגלית
 tau logohourglass00:00