tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
1243-7001   קב': 01פרויקט: ניהול לחצים בעבודה: אבחון והתערבות
ניהול/מדעי הניהול-התנהגות ארגונית
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' טוקר שרוןפרוייקטרקנאטי304ה18:45-21:30 א'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1243-7001   קב': 02פרויקט: ניהול לחצים בעבודה: אבחון והתערבות
טווח תאריכים - שבועיניהול/מדעי הניהול-התנהגות ארגונית
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' טוקר שרוןפרוייקטרקנאטי407ד18:45-21:30 ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00