tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
1231-2322   קב': 01אסטרטגיה למנהלים
חצי סמסטריאלי - מחצית ראשונהניהול/מנהל עסקים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר שר ליהשיעורכיתות דן דוד301ב15:45-18:30 ב'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1231-2322   קב': 02אסטרטגיה למנהלים
חצי סמסטריאלי - מחצית ראשונהניהול/מנהל עסקים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר שר ליהשיעורכיתות דן דוד302ב18:45-21:30 ב'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1231-2322   קב': 03אסטרטגיה למנהלים
חצי סמסטריאלי - מחצית ראשונהניהול/מנהל עסקים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר שר ליהשיעוררקנאטי405ג18:45-21:30 ב'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1231-2322   קב': 04אסטרטגיה למנהלים
ניהול/מנהל עסקים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר נחום נוריתשיעוררקנאטי104ג15:45-18:30 קיץ
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1231-2322   קב': 06אסטרטגיה למנהלים
חצי סמסטריאלי - מחצית ראשונהניהול/מנהל עסקים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' שפיגל יוסףשיעורכיתות דן דוד002ג15:45-18:30 א'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1231-2322   קב': 07אסטרטגיה למנהלים
ניהול/מנהל עסקים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר חודור מיכל סטרשיעורZoomד18:45-20:00 א'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
☮-מקוון
 
מספר קורסשם קורס
1231-2322   קב': 08אסטרטגיה למנהלים
ניהול/מנהל עסקים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר נחום נוריתשיעוררקנאטי254ו11:00-12:15 ב'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1231-2322   קב': 42אסטרטגיה למנהלים
ניהול/מנהל עסקים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר חודור מיכל סטרשיעורכיתות דן דוד110ו11:00-12:15 א'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1231-2322   קב': 64אסטרטגיה למנהלים
ניהול/מנהל עסקים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר נחום נוריתשיעוררקנאטי253ו12:30-13:45 ב'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1231-2322   קב': 77אסטרטגיה למנהלים
חצי סמסטריאלי - מחצית שניהניהול/מנהל עסקים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר לביא גילשיעורד17:15-20:00 ב'
ד"ר נחום נורית
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1231-2322   קב': 88אסטרטגיה למנהלים
חצי סמסטריאלי - מחצית ראשונהניהול/מנהל עסקים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר לביא גילשיעורד14:15-17:00 א'
ד"ר נחום נורית
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00