tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ד (2023/2024)
מספר קורסשם קורס
1110-4421   קב': 01טיפול קבוצתי בגברים בדגש פוליטי-חברתי
עבודה סוציאלית/ביה"ס לעבודה סוציאלית
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר אשמן תמירשיעורד08:00-10:00 ב'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
☮-מקוון
 tau logohourglass00:00