tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ג (2022/2023)
מספר קורסשם קורס
0687-9235   קב': 01קוריאנית א'- חלק א'
רוח/לימודי מזרח אסיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר רוזנפלד יבגניהשיעור ותרגילרוזנברג212א10:00-12:00 א'
שיעור ותרגילרוזנברג209ג10:00-12:00 א'
שיעור ותרגילרוזנברג209ה10:00-12:00 א'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00