tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ג (2022/2023)
מספר קורסשם קורס
0687-9019   קב': 01יפנית שנה ג' חלק א'
רוח/לימודי מזרח אסיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר לוי-יממורי מיקהשיעור ותרגילרוזנברג104ב12:00-14:00 א'
שיעור ותרגילרוזנברג209ה12:00-14:00 א'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00