tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ג (2022/2023)
מספר קורסשם קורס
0659-6247   קב': 01מושגי יסוד במתמטיקה
רוח/היסטוריה ופילוסופיה של המדעים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר פרידמן מיכאלשיעורגילמן279ג18:00-20:00 ב'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00