tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ג (2022/2023)
מספר קורסשם קורס
0659-2611   קב': 01היסטוריה אינטלקטואלית ב' (השלמות)
רוח/היסטוריה ופילוסופיה של המדעים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' קורי ליאושיעורגילמן280ב12:00-14:00 ב'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00