tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ג (2022/2023)
מספר קורסשם קורס
0455-3471   קב': 01מעבדה חישובית וניסויית בפיזיקה של מערכות חיות, בהשראת המטבח
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר מרוז יסמיןשיעור ומעבדהשרמן114א14:00-17:00 ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00