tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ג (2022/2023)
מספר קורסשם קורס
0455-2665   קב': 01ביוכימיה מעבדה
חצי סמסטריאלי - מחצית שניהמדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' עאזם עבד אלסלאםשיעורשרמן002ה14:00-15:00 ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0455-2665   קב': 02ביוכימיה מעבדה
חצי סמסטריאלי - מחצית שניהמדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' עאזם עבד אלסלאםמעבדהשרמן108א14:00-20:00 ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0455-2665   קב': 03ביוכימיה מעבדה
חצי סמסטריאלי - מחצית שניהמדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' עאזם עבד אלסלאםמעבדהשרמן108ב14:00-20:00 ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0455-2665   קב': 04ביוכימיה מעבדה
חצי סמסטריאלי - מחצית שניהמדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' עאזם עבד אלסלאםמעבדהשרמן108ד11:00-17:00 ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00