tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ג (2022/2023)
מספר קורסשם קורס
0431-3086   קב': 01אקולוגיה של חברות
מדעי החיים/בית הספר לזואולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' בלמקר יונתןשיעורבריטניה222ב12:00-14:00 א'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
⒠-מועבר באנגלית
 
מספר קורסשם קורס
0431-3086   קב': 02אקולוגיה של חברות
מדעי החיים/בית הספר לזואולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' גבריאלי טלתרגילשרמן009ב16:00-18:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00