tau logoתיאורי הקורסים
שנה"ל תשפ"א (2020/2021)
מספר קורסשם קורס
1264-1130מתמטיקה למנהל עסקים
Mathenatics for Business
קורס הכנה לבחינת ידע קודם במתמטיקה למנהל עסקים

Mathenatics for Business
 
מספר קורסשם קורס
1264-2210כלכלת עסקים
Economics for Business
היקף הקורס: 2 י"ס
קורס ליבה.

הקורס עוסק בניתוח התנהגות של שתי היחידות הכלכליות החשובות ביותק במשק - הפירמות והצרכנים הפועלים בסביבות כלכליות שונות ומטרתו להקנות כלים כלכליים ושיטות חשיבה מודרניות בניסוח, ניתוח ופתרון בעיות החלטה של מנהלים, מתוך כוונה להעמיק את הבנת הסביבה הכלכלית בה פועל המנהל.

Economics for Business
 
מספר קורסשם קורס
1264-2211מודלים סטטיסטיים ואנליטיים במנהל עסקים
Statistics for Business Management
היקף הקורס: 2 י"ס
קורס ליבה.

הקורס עוסק בשימושי הסתברות וסטטיסטיקה לתיאור, ניתוח, והסקה של נתוני תהליכים, סקרים וניסויים לקבלת החלטות ניהוליות ועסקיות.
מטרות הקורס הינן ראשית להקנות למנהלים היכרות עם שיטות מקובלות, וכלים מועילים לניתוח נתונים כדי להתמודד עם אתגרי החלטה בניהול ובעסקים. שנית, לפתח יכולות ניסוח דרישה של, ובקרה על, ביצוע נכון ואפקטיבי של ניתוחים אילו. שלישית, להנחיל מיומנויות הנדרשות לביצוע הניתוחים הסטטיסטיים הנכללים בקורס.
ספציפית, מטרות הקורס להציג, להדגים ולהנחיל את יכולת השימוש במושגי תורת ההסתברות, ובשיטות סטטיסטיות לאמידה (נקודתית, ריווחי סמך) , לבדיקת השערות (מבחני Z, t ו- F ) לתיכנון וניתוח ניסויים ( ניתוח שונות ), ולחיזוי וניבוי (רגרסיה לינארית ? פשוטה ומרובה).Statistics for Business Management
 
מספר קורסשם קורס
1264-2212ניהול אנשים ומערכות- מאקרו
Organizational Behavior - Macro
אירגונים ומנהלים חווים בימים אלה טלטלות ושינויים משמעותיים, כתוצאה ממגיפה עולמית ומשבר כלכלי חריג, לצד קצב ועוצמת שינויים טכנולוגים, דמוגראפיים, סוציו-תרבותיים, רגולטורים, וכמובן פוליטיים וגיאופוליטיים. עולם העבודה העתידי כבר כאן, אירגונים צריכים להיערך ל"נורמליות החדשה" אליה נקלענו באמצעות מבנים, תהליכים, תרבות ובעיקר ? תפיסות ניהוליות חדשות, לעיתים כאלו ששוברות פרדיגמות קיימות.
במהלך הקורס יוצגו תיאוריות, מסגרות התייחסות ומושגים העשויים לסייע להבנה טובה יותר של תפקוד אירגונים מסורתיים ומודרניים וניהולם במציאות החדשה
בכוונת הקורס לשאוב לא רק מהידע הפורמלי שיוצג, אלא גם מנסיונם העשיר של המשתתפים. לפיכך ישלב הקורס הרצאות, דיונים כיתתיים, ניתוח ארועים והמחשות (קטעי וידאו).


This course introduces students to the Israeli innovation ecosystem, through a series of intensive master classes with leading practitioners. It will provide an overview of the key players and key activities in this vibrant ecosystem, using case studies, class discussions and team exercises. Students will need to participate in five out of the master classes offered during the year, and they will submit an essay answering questions related to the topic of one of the class in order to receive the course credit.
 
מספר קורסשם קורס
1264-2213ניהול אנשים ומערכות- מיקרו
Organizational Behavior - Micro
היקף הקורס: 1 י"ס
קורס ליבה.

תיאור הקורס ומטרותיו

הקורס נועד לשפר את יכולות הניהול של הסטודנטים . הוא עוסק בתהליכים הקשורים בהתנהגות של הפרט והקבוצה במסגרת הארגונית. במסגרת הקורס ילמדו נושאים הקשורים לאישיות הפרט, לעמדותיו ויחסיו עם הזולת, למערכת המניעים שלו וליחסיו עם הסובבים אותו בארגון.Organizational Behavior - Micro
 
מספר קורסשם קורס
1264-2321דיווח כספי ובקרה בארגונים
Corporate Financial Reporting
היקף הקורס: 2 י"ס
קורס ליבה.

תיאור הקורס ומטרותיו
מטרת הקורס הינה להקנות ללא חשבונאים הבנה כללית בנושאי מפתח מעשיים בתחום החשבונאות הפיננסית. הקורס יתמקד במושגים חשבונאיים בסיסיים, מטרות הדיווח הכספי, התהליך החשבונאי ומבוא לניתוח דוחות כספיים. הקורס נועד לאפשר קריאה מושכלת של הדוחות הכספיים העיקריים: מאזן, דוח רווח והפסד, דוח על השינויים בהון ודוח על תזרימי המזומנים, המשמשים בסיס לקבלת החלטות עסקיות.Corporate Financial Reporting
 
מספר קורסשם קורס
1264-2322אסטרטגיה למנהלים
Strategy for Managers
היקף הקורס: 1 י"ס
קורס ליבה.
קורס זה מהווה מבוא לתחום האסטרטגיה אשר עוסק בתהליכי הניתוח והתכנון הנדרשים מפירמות על מנת להשיג יתרון תחרותי בר-קיימא מול מתחרים.
מטרת הקורס לבחון את העקרונות הבסיסיים הנדרשים לצורך ניתוח ותכנון אסטרטגיים: מטרות הפירמה, ניתוח הסביבה העסקית שבה היא פועלת,
ניתוח היכולות והמשאבים העומדים לרשות הפירמה, גורמי מפתח להצלחה בענף ובחינת דרכי פעולה חלופיות לשימור ושיפור ההישגים העסקיים של הפירמה.

Strategy for Managers
 
מספר קורסשם קורס
1264-2410ניהול המימון
Foundations of Finance
היקף הקורס: 2 י"ס
קורס ליבה.
דרישות במקביל: מודלים סטטיסטיים ואנליטיים לניהול; דיווח כספי ובקרה בארגונים.

תיאור הקורס ומטרותיו
מטרת הקורס להקנות למשתתפים מושגי יסוד בתיאוריה של המימון ויישומם לבעיות ההשקעה והמימון של הפירמה והפרט. הסטודנטים ילמדו את דרכי החשיבה ושיטות העבודה שביסוד הניהול הפיננסי של חברות, תוך מתן דגש על המתודולוגיות המשמשות לקבלת החלטות.
נתחיל בסקירת רעיון הערך הנוכחי ושיטות חישוב שווי בעזרתו. נבין את מושג תזמון תזרים מזומנים ותמחורו על פני זמן. כלים בסיסיים אלו יאפשרו לנו להעריך השקעות וניירות ערך בעולם ללא סיכון. מאחר והחלטות פיננסיות נעשות לרוב תחת תנאי אי-ודאות, החלק הבא של הקורס יעסוק בסיכון. נפתח את האינטואיציה הבסיסית של השקעות בתנאי אי-ודאות, ונבנה מודל תמחור שיקשר בין סיכון לבין תשואות. לבסוף, נחבר את שני החלקים על מנת לבנות את התיאוריה של קבלת החלטות השקעה ומימון בתנאי אי-ודאות. בחלק האחרון של הקורס נציג שיקולים בגיוס מקורות בשוק ההון בכדי לממן את פעילותן. נבדוק את המדיניות הפיננסית האופטימלית שלהן מבחינת מבנה החוב שהפירמה לוקחת, וניתן סקירה קצרה של נושא יעילות השוק.


Foundations of Finance
 
מספר קורסשם קורס
1264-2411ניהול טכנולוגיה ומידע
Management of Technology and Information
היקף הקורס: 1 י"ס
קורס ליבה.

הקורס מציע הזדמנות להתמודדות מושכלת של מנהלים עם ההזדמנויות והאתגרים העסקיים שמציבות טכנולוגיות המידע בארגון העכשווי. בפרט, הקורס מתמקד בשילוב משאבי המידע הארגוני בתהליכי קבלת ההחלטות הניהוליות ובאסטרטגיה הארגונית ובתפקיד המרכזי של טכנולוגיות מידע בהנעת תהליכים עסקיים, בפיתוח העסקי ובחדשנות מבוססת טכנולוגיה.
הקורס סוקר מושגי יסוד בתחום מערכות המידע ובטכנולוגיות העדכניות של המידע ובוחן את הקשרים בין מערכות המידע למערכים הארגוניים ובין טכנולוגיות המידע לסביבה העסקית. בקורס משולבים אירועים לימודיים המאפשרים התנסות בסיטואציות אותנטיות של ניהול המידע ומערכותיו בארגון.

Management of Technology and Information
 
מספר קורסשם קורס
1264-2412ניהול התפעול
Operations Management
היקף הקורס: 1 י"ס
קורס ליבה.


הקורס מציג מתודולוגיות להשבחת ערך של ארגון - למטרות רווח או ללא מטרות רווח. הערך הוא לבעלי המניות , לעובדים ולסביבה. הקורס מתחיל ממיפוי זירת הפעולה של הארגון - ה-ARENA והבנה של מגוון הארכיטקטורות היצירתיות העומדות בפניו. בהמשך מתוארות מתודולוגיות לאבחון הזדמנויות ליצירת ערך, אמידת ערכן והגשמתן. הקורס מכסה את מלוא המנעד מרמת ה-Megatrends דרך התהליכים בארגון ועד איתור מאיצי הערך הרלוונטיים בארגון, והכלים ליצירת ערך ולשיפור ביצועי הארגון. הקורס יתמקד במאיצי ערך הקשורים במדדי ביצוע, תפעול, טכנולוגיה, פיתוח, תמחיר, המחרה ומכירות, ויפתח חשיבה מערכתית אינטגרטיבית של הארגון.Operations Management
 
מספר קורסשם קורס
1264-2413ניהול השיווק
Marketing Management
היקף הקורס: 2 י"ס
קורס ליבה.

השיווק הנו אבן יסוד לכל הצלחה של ארגון. אולם, ארגונים כיום פועלים בסביבה מורכבת ומאתגרת. פיתוחים טכנולוגיים משנים במהירות את פני השיווק, מעצימים את התחרות ומשפיעים על התנהגות הצרכן החדש. שינויים אלו מחייבים את הפירמות להסתגל במהירות לסביבה המשתנה ולעשות שימוש בכלים ופלטפורמות חדשניים ודיגיטליים. סוד ההצלחה במצב העל-תחרות טמון ביכולת להבין ולנבא את מהלכי השוק ותגובותיו ובאופן ניהול המאמצים לסיפוק הצרכים והרצונות של קהלי מטרה. דהיינו, יצירה והעברה של ערך ללקוח ביעילות רבה יותר מזו של המתחרים המתרגמת לרווחיות לקוחות. לפיכך, בקורס "ניהול השיווק" המטרה הנה ללמוד כיצד עסקים יכולים ליצור ערך לצרכנים באופן העולה על זה המסופק על ידי המתחרים. ניחשף לכלים הדיגיטליים והמחקריים המסייעים למשווק ללמוד על קהלי מטרה שונים ולהתאים להם מוצרים , מחירים מסרים ודרכי שיווק באופן אופטימאלי להשגת יחס המרה מיטבי. וכמו כן, נכיר את הדרכים השונות ליצירת ערך חיי לקוח גבוה ולגיוס, פיתוח ושימור לקוחות המגדילים את רווחיות הארגון לטווח הארוך.

Marketing is of crucial importance to the success of any organization. However, organizations today operate in complex and challenging environment. Consumer behavior is changing as technological transformations evolve while firms must rapidly adjust and adopt new digital platforms. Therefore, in this course, our goal is to learn how businesses create value for customers. We will examine the process by which Marketing builds on a thorough understanding of buyer behavior to create value. Customers create their own brand experiences and it is our job as marketers to provide the tools to make those experiences happen. "Marketing Management" give us a basis for understanding the science behind marketing and how it connects to business outcomes. Marketing is an intangible asset for an organization and one that can create competitive advantage. This course will provide students a framework and basic understanding of marketing so they can implement strategies toward profitability.

 
מספר קורסשם קורס
1264-2416מדע נתונים למנהל עסקים
Data Science for Business
התפתחויות בטכנולוגיות המידע מאפשרות איסוף ועיבוד כמויות עצומות של נתונים ממגוון רחב של מקורות. נתונים אלו, המכונים באופן פופולרי "ביג דאטה" מאפשרים לגופים עסקיים קבלת תובנות עסקיות חשובות ושיפור משמעותי בביצועיים העסקיים. בהקשר זה הביטוי Data is the New Oil נשמע לאחרונה יותר ויותר.
מטרת קורס זה הינה להסביר עקרונות יסודיים שעומדים בבסיסו של תחום הData Science , ומהם היישומים העסקיים של כלים מבוססי נתונים. בניגוד לקורסים מתקדמים בתחום, ההתמקדות בקורס אינה בצד האלגוריתמי, אלא בהסבר של עקרונות, שיטות, ויכולות (וגם מגבלות).
כחלק מהקורס נלמד להשתמש ב-Microsoft Azure Machine Learning.

In the digital era, commercial, consumer and social processes are carried out on a broad scope in a digital environment. Operational and managerial systems, along with Internet websites and cellular devices enable routine collection of data concerning all activities performed in this environment. The ability to combine information concerning the consumer allow companies to build a complete picture of the consumption journey, from understanding consumer preferences, through analyzing business activities to the consumption decision making.
In spite of the richness of data collected, the ability to leverage advanced data analysis is not optimally utilized by companies to make decisions and achieve a significant business contribution.
The goal of the course is to develop data driven business thinking though an understanding of the tools and technologies that allow firms to address the business questions and challenges in the digital era. The course deals with data driven business solutions and focuses on data mining methods and their applications using real world cases. Students will learn data analytics methodologies with a big data analytics tool ? Microsoft Azure ML Studio. During the course, we will review examples of data challenges from various domains and discuss the uses of data analytics to support managerial decisions.

 
מספר קורסשם קורס
1264-3001נושאים נבחרים ביזמות וחדשנות
Selected Topics in Entrepreneurship and Innovation
היקף הקורס: 1 י"ס
קורס בחירה.
כיתות אמן של בכירי תעשייה ויזמים שעשו את זה במו ידיהם.
קורס זה מציג את המערכת האקולוגית של חדשנות ויזמות בישראל באמצעות סדרה של כיתות אמן המועברות ע"י אנשי מקצוע המובילים בתחומם. מדובר בסקירה כללית של שחקני מפתוח ופעילויות מרכזיות במערכת אקולוגית תוססת וצומחת של ישראל, תוך שימוש בניתוחי אירועים, דיונים ותרגולים בצוותים. נוכחות ב-5 כיתות אמן עם הגשת מטלות בית בכל אחת מהן תזכה את התלמיד בקרדיט אקדמי של 1 י"ס.

This course introduces students to the Israeli innovation ecosystem, through a series of intensive master classes with leading practitioners. It will provide an overview of the key players and key activities in this vibrant ecosystem, using case studies, class discussions and team exercises. Students will need to participate in five out of the master classes offered during the year, and they will submit an essay answering questions related to the topic of one of the class in order to receive the course credit.


 
מספר קורסשם קורס
1264-3016מנהיגות
Leadership
הקורס מתמקד בהתפתחות החשיבה המדעית על תיאוריות המנהיגות, ומתמקד בתיאוריות מנהיגות חדשות: מנהיגות מתמירה ומנהיגות רישתית. הקורס, שהינו בעל רכיב חוויתי, עוסק במנהיגות ברמת הפרט, הצוות והארגון. בקורס נדונים הנושאים: תיאוריות תכונות, מצביות ותיאוריות תלות של מנהיגות, כוח והשפעה, מנהיגות ורשתות, מנהיגות מתמירה פיתוח חזון, צמיחת מנהיגות, מנהיגות ותקשורת ופיתוח מנהיגות

This course is about being a leader. It is designed to be a nontraditional class focusing on learning about personal leadership skills within the context of an organization. The purpose is to enable each student to become a better leader, through a mixture of theoretical understanding and of honing skills through self-discovery. As a result, the course has a strong experiential focus. Students (and learning teams) have considerable responsibility for their own development and are responsible for planning and pacing themselves. Students will find it necessary and useful to meet with one another regarding assignments outside of normal class times.
 
מספר קורסשם קורס
1264-3017ניהול סיכונים והזדמנויות בכלי חדשנות יישומית
Managing Risks and Opportunities with Practical Innovation Tools
היקף הקורס: 1 י"ס
קורס בחירה

ניהול סיכונים והזדמנויות הינו מהתהליכים החשובים ביותר לכל ארגון, מיזם, פרוייקט או סטרטאפ. חשיבותו הרבה של התהליך היא ביכולתו להשפיע פרואקטיבית על ההצלחה או הכישלון במונחי עמידה ביעדים ומטרות. יעדים ומטרות אלו יכולים להיות למשל: עמידה ב- TTM (Time to Market), עלות, ביצועים, איכות, ROI (Return on Investment) ועוד. היכולת להבין ולקשור בין הסיכונים וההזדמנויות ליעדים והמטרות שהוזכרו כמו גם לנהל אותם נכון - הינם בבסיסו של קורס זה.
הקורס יסקור את 6 שלבי ניהול הסיכונים וההזדמנויות בדגש לאחת המכשלות הידועות בתחום, שהינה זיהוי שגוי של סיכונים והזדמנויות. כשל זה מוביל למתן מענה לתחומים פחות חשובים על חשבון אלו הקריטיים שלא נמצאו ולכן אינם מטופלים כלל. כמו כן נסקור את האסטרטגיות השונות במתן מענה לסיכונים ולהזדמנויות.
בדרג האסטרטגי של הארגון, כמו גם בדרג הנהלת מיזם/פרוייקט, יש להשתמש בכלים מתחום החדשנות היישומית וקבלת ההחלטות על מנת לנהל סיכונים והזדמנויות בצורה מאוזנת ומתוחכמת. בקורס זה יוצגו מגוון כלים ושיטות מתחום החדשנות היישומית, שעברו תיקוף בארגונים רבים בהייטק, והמהווים הרבה פעמים Game Changer בסטרטאפים.
הקורס יכיל תרגיל מתגלגל, שידגים ויטמיע בצורה אפקטיבית את השיטות והכלים בנושא קריטי וחשוב זה.

Managing Risks and Opportunities with Practical Innovation Tools
 
מספר קורסשם קורס
1264-3125ניהול משא ומתן
Managing Negotiations
היקף הקורס: 1 י"ס
קורס בחירה.
דרישות במקביל: התנהגות ארגונית מיקרו

משא ומתן מתנהל מידי יום במגוון רחב של הקשרים: בין מנהלים ולקוחותיהם, יזמים למשקיעים, בין קולגות ושותפים עסקיים, בין בעלי בית ואפילו חברים. למרות שמו"מ הוא חלק בלתי נפרד מחיינו היום יומיים רובנו יודעים מעט על ההתנהלות האישית שלנו במהלך מו"מ, על האסטרטגיות היעילות ומה באמת יוביל לתוצאות הטובות ביותר. חלקינו אפילו לא מודעים לסיבה מדוע הצלחנו במו"מ אחד ולא באחר או עם לקוח אחד ולא אחר או במדינה שונה.
מו"מ הינו מיומנות הכוללת תקשורת דו צדדית בה כל אחד מהצדדים מנסה להגיע למטרה אשר תמקסם את האינטרסים האישיים, אירגוניים, ואף המדיניים שלו. בקורס זה, נלמד יסודות ותיאוריות מובילות בעולם בתחום המו"מ. המשתתפים יחשפו לכלים, מודלים וסימולציות מעשיות שיאפשרו למשתתפים לנתח, להבין ולשפר את יכולות המו"מ האישיות. למידת המיומנות במו"מ כוללת יכולת אבחון אישי מעמיק והתנסות פרקטית, לכן הסמינר יכלול סימולציות מגוונות שנבחרו בקפידה בכדי לאפשר למשתתפים חשיפה למצבים אמיתיים אשר יזמים מתמודדים במהלך תפקידיהם.


Negotiation is the art and science of getting what you want from the other side through back and- fourth communication. It is the art of securing agreements between two or more individuals who are both attempting to maximize their own individual outcomes. This course provides an exposure to analytical tools, frameworks, and a series of complex simulations with the purpose of providing class participants the opportunity to analyze, understand and develop negotiation skills and tactics tailored specifically for issues faced by entrepreneurs in the Start-up World. In this course, participants will learn to identify their own assumptions and behaviors and the skills required to overcome difficult tactics or individuals even in complex situations or with challenging counterparts such as powerful investors and difficult partners. In addition, the course will expose participants to valuable strategies for dealing with powerful (and/or unethical) individuals as well as tools for negotiating from a weakness.
The basic premise of the course is that negotiation skills are best learned through practice grounded in deep analysis and self-reflection. Although theoretical concepts and principles will be presented in class lectures and in readings, the course will focus primarily on improving practical skills in dyadic and group situations through a series of in-class simulations. Each simulation has been carefully chosen to address a diverse set of negotiation problems that are faced by entrepreneurs in a diverse set of organizational and global settings (including multi-issue, multi-party, multi-cultural negotiations). The simulations aim to build on each other and raise issues that complement diagnostic and technical skills taught in other courses in the MBA specialization of entrepreneurship and innovation. A key focus is not only teaching participants a diverse set of skills, but learning to select the most effective strategy and how to apply the learned skills in a given situation/context that they are likely to face as entrepreneurs.
 
מספר קורסשם קורס
1264-3215יזמות הלכה למעשה
Entrepreneurship in Practice - Advanced Course
היקף הקורס: 1 י"ס
קורס בחירה.

תיאור הקורס ומטרותיו
הקורס מלמד את אבני היסוד הנחוצות להקמת מיזמים חדשים, ומשלב חומר תאורטי עם דוגמאות אמיתיות של סטארטאפים ישראליים ובינלאומיים. הנושאים הנלמדים בקורס הנם: Customer Development, קרי כיצד לוודא התאמה בין הרעיון לבין השוק; Ideation - כיצד למצוא רעיון לחברת סטארטאפ; מודלים עסקיים; Lean Startup models; שיווק והפצה; בניית צוות; מצגות משקיעים, גיוס כספים, ונושאים נוספים החשובים לבניית סטארטאפ בדרך הנכונה.

Entrepreneurship in Practice - Advanced Course
 
מספר קורסשם קורס
1264-3218שיווק טרנדים והשפעות חברתיות
Marketing Trends and Social Influences
היקף הקורס: 1 י"ס
קורס בחירה.
דרישות קדם: ניהול השיווק 1264.2413

תיאור הקורס ומטרותיו
לכולנו יש מוצר, מסר, רעיון או התנהגות שהיינו רוצים להפיץ באופן מדבק כאש בשדה קוצים, במילים אחרות - כולנו היינו רוצים ליצור "טרנד".
מהו טרנד? מדוע מוצרים מסוימים הופכים לפופולאריים בעוד אחרים נכשלים? אילו מאפיינים יכולים לסייע ביצירת טרנד? אילו גורמים משפיעים על אימוץ חברתי? כיצד פועלות קבוצות? מה משפיע עליהן ועל חבריהן? האם קיימים חברים בקבוצה, בארגון או בקהילה המשפיעים על הצלחת הטרנד יותר מאחרים?
הקורס בוחן כיצד מוצרים, רעיונות והתנהגויות הופכים פופולאריים ('טרנדיים'), ודן במספר גורמים העשויים לתרום להצלחת טרנד, ביניהם מאפייני המוצר/רעיון/שירות, מאפייני המסר, תהליכים חברתיים-קבוצתיים, תהליכים פסיכולוגיים אישיים ובינאישיים, מאפייני קהלי יעד שונים ועוד.

We all have a product,a message, an idea or a behaviour we would like to spread contagiously, like wildfire. In other words - we would all like to create a "Viral Trend".

What is a trend? why do certain product become popular while others fail? what characteristics can assist in creating a viral trend? what factors influence social adoption? how do groups work? are there certain members in the target audience, group, community or organization that influence the success off trend better than others?
The course examines how products, ideas and behaviours become popular ("Viral Trends"), and discusses a number of factors which may contribute to the success of such a trend, amongst which are product/idea/service characteristics, message characteristics, social-group processes, psychological processes and more.
 
מספר קורסשם קורס
1264-3220היבטים משפטיים ועסקיים בפעילותן של חברות טכנולוגיות
Legal Aspects of Tech Companies
קורס בחירה
1 י"ס

הקורס מציג בפני הסטודנטים את הנושאים המשפטיים והעסקיים המרכזיים העומדים בפני יזם המקים חברת סטארט אפ חדשה. הקורס מתמקד בהצגה וניתוח של השיקולים המשפטיים והסיכונים הכרוכים בפעילות יזמית, ובכללם הסכם יזמים, בחירת מקום התאגדות, קרנות הון סיכון, עסקאות השקעה, הקצאת אופציות לעובדים, מסחור קניין רוחני, מיזוגים ורכישות, נושאים בדיני עבודה, מימון המונים, תוכניות סיוע ממשלתיות ועוד. הדגש בקורס הוא על גישה מעשית להתמודדות עם האתגרים העומדים בפני יזם של חברות טכנולוגיה.

The course introduces students to the major legal and business issues that an entrepreneur has to deal with when starting a new a start-up company. The course focuses on the review and analysis of the legal considerations and risks associated with entrepreneurial activity, such as the founders agreement, choosing jurisdiction of incorporation, operations of venture capital funds, investment transactions, grant of options to employees, commercialization of intellectual property, mergers and acquisitions, labor law issues, crowd funding, governmental assistance and more. The course uses a practical approach dealing with real life events and issues.
 
מספר קורסשם קורס
1264-3221שיווק דיגיטלי
Digital Marketing
היקף הקורס: 1 י"ס
קורס בחירה.

תיאור הקורס ומטרותיו

הקורס מציג את הכלים והטכניקות העכשוויים בעולם השיווק הדיגיטלי (B2C), עם דגש על מנועי חיפוש ומדיה חברתית. הקורס מותאם לסטודנטים חסרי ידע או בעלי ידע בסיסי בלבד בתחום, ואין צורך לדעת לתכנת (הכלים נלמדים ברמת המשתמש).

אופי הלמידה הוא מעשי: הסטודנטים נדרשים לבחור חברה אמתית, ולהקים ולנהל עבורה קמפיין במדיה הדיגיטלית (אפשר לבחור גם עמותה או ארגון ללא מטרות רווח). יינתנו תרגילי בית, תרגילי כיתה, ויתקיימו סדנאות של למידה פעילה, בהם משתתפי הקורס נדרשים להציג את האתגרים שנתקלו בהם, וכל הכיתה, יחד עם מקצוען מתעשיית השיווק הדיגיטלי (מרצה אורח), ימצאו פתרונות ויציעו רעיונות לשיפור הקמפיין.

על מנת לתרגל את פלטפורמות המסחר של גוגל ופייסבוק, יידרשו הסטודנטים להוציא סכומי כסף קטנים (כמאה שקלים לסטודנט).

בגלל האופי הפרקטי של הקורס, והצורך לסייע לסטודנטים בתרגילי הכיתה, מספר המשתתפים מוגבל ל-35.

Digital Marketing
 
מספר קורסשם קורס
1264-3227פיתוח מוצר בדיגיטל
Digital App Characterization
קורס בחירה.
1 י"ס

הקורס מתמקד במוצרים דיגיטליים (תוכן ואפליקציות) בעולם המקוון. לאורך הקורס נחקור את ההיבטים התיאורטיים והמעשיים הקריטיים של אפיון, עיצוב, שיווק והפעלה של מוצרים אלה.
במהלך הקורס נציג וננתח מגוון פלטפורמות, שירותים, ומוצרים מקוונים מאספקטים שונים. נסביר ונתרגל אפיון מוצרים, ויישום המתודולוגיה בזירה הדיגיטלית. לבסוף, נבצע בקבוצות פרויקט אפיון ובניית דמו של מוצר/שירות דיגיטלי. הפרויקט יבוצע בקבוצות קטנות. בשיעור האחרון הפרויקט יוצג בכתה; והעבודה תידון בכיתה .

.

Prerequisite: Principles of Strategy and Introduction to Marketing Management

Digital products (movies, songs, games, blogs, forums, Mobile Apps and more) have become a central element in our lives. We consume these digital intangible goods and interact with every-day; all-day long. Throughout the course we?ll explore the critical theoretical and practical aspects of these products? characterization, design, marketing and delivery.


Course description
Elective course
1 cu
Prerequisite: Principles of Strategy and Intro to Marketing Management

Digital products (movies, songs, games, blogs, forums, Mobile Apps and more) have become a central element in our lives. We consume these digital intangible goods and interact with every-day; all-day long. Throughout the course we?ll explore the critical theoretical and practical aspects of these products? characterization, design, marketing and delivery
 
מספר קורסשם קורס
1264-3230חדשנות מבוססת על חשיבה עיצובית
Innovation and Design Thinking
היקף הקורס: 1 י"ס
קורס בחירה.

תיאור הקורס ומטרותיו
בקורס זה נלמד לפתח רעיונות לתקשרם ולהפיצם בעזרת תהליך התהליך .design thinking פותח במכון האסו פלטנר לעיצוב באוניברסיטת סטנפורד (הd.school ) וכן בחברת היעוץ לחדשנות המובילה IDEO. design thinking נמצא בשימוש כיום ברחבי העולם במאות חברות, סטארט-אפים, אינקובטורים, מוסדות אקדמים ובפרט בתי ספר למנהל עסקים, ומשמש בהצלחה מרובה למגוון מטרות; מפיתוח מוצרים ושירותים פורצי דרך, גיבוש אסטרטגיות ארגוניות ועד לפתרון בעיות חברתיות. התהליך מורכב ממספר מתודולוגיות הכוללות מחקר איכותני, פיתוח רעיוני ודיגום ובמהלך הקורס אנו נתנסה בשילובם בפועל לצד הבנתם באופן עיוני. כמו כן, נחשף לתיאוריות שונות ממדעי החברה העוסקות באופן שבו אנו מבינים, מתקשרים ומפיצים רעיונות מנצחים. בקבוצות קטנות נעבוד לקראת מתן מענה חדשני לבעיה אמיתית של הפרטנר עסקי לקורס. האתגר שלנו בקורס זה יהיה פיתוח אסטרטגיית גיוס המונים עבור חברת סטארט-אפ בתחום החינוך.
ניצן ויסברג שימשה כ consulting professor במכון האסו פלטנר לעיצוב באוניברסיטת סטנפורד (ה d.school) שם פיתחה והעבירה קורסים בקיימות וחשיבה עיצובית במשך ארבע שנים. לפני ההוראה בסטנפורד עבדה ניצן במשך שנים רבות כיועצת מחקר בישראל ובאנגליה אחרי מספר שנות עבודה כמעצבת מוצר. היא בעלת תואר ראשון מבצלאל ותואר שני מה Royal College of Art בלונדון. היא חיה כיום בתל אביב עם בעלה וארבעת ילדיה.

Innovation and Design Thinking
 
מספר קורסשם קורס
1264-3231דלתא - סטודיו למיזמים
Delta - Startup Studio
היקף הקורס: 2 י"ס
קורס בחירה. דרישות קדם: סיום בהצלחה לימודי שנה א' במסגרת תכנית "ניהול טכנולוגיה, יזמות וחדשנות".

הדלתא היא קורס אינטגרטיבי ומעשי, במסגרתו מיישמים תיאוריות ותובנות שנרכשו במהלך התואר, במטרה לפתח ולקדם מיזמים משלהם. הדלתא פתוחה לצוותים עם קונספטים/מיזמים בשלבים שונים של גיבוש. מצד שני, נדרש צוות, ונדרשת מחויבות חזקה במיוחד. הדלתא היא למעשה סדנא אינטנסיבית על פני חדשיים קלנדרים (כולל חופשת הפסח) ובה יכולים המשתתפים לקדם מיזמים "מבושלים חלקית" לרמה שניתן להציג אותם (באמצעות מצגת מגובשת) לאקסלרטורים, משקיעים (כל מיזם והשלב אליו יתאים) ושותפים פוטנציאליים.
הדלתא היא פרה-אקסלרטור, ראשון מסוגו בארץ, המאפשר לתלמידי התכנית להפנים כלי יזמות. מדובר בתהליך אינטנסיבי הנמשך במשך כחדשיים, וכולל מפגשים שבועיים של כ 6 שעות כל אחד, האקתון של 36 שעות רצופות, ו Demo Day בסוף הסמסטר. במהלך המפגשים מתבצעת גם סקירת הכלים הרלוונטים, כולל ביזנס מודל קנווס, חשיבה עיצובית, התנהגות צרכנים ובניית מוקאפים.

Delta is an intense 14-week team-based workshop for high-performing students who want to transition from wantrepreneurs to entrepreneurs.
The workshop focuses on understanding and implementing principals of establishing a new venture. The course will combine practical and academic aspects, short workshops, live examples, Hackathon, discussions, tools, presentation skillset and how to pitch to investors to enable practical attributes of entrepreneurial activity.
Delta takes student teams from idea to a coherent and compelling value proposition, including some proof of technological feasibility, prototyping and business viability, which can be communicated to others in a pitch presentation.
This course will be taught in English.
Upon completion of the course, the student will be successfully able to:
1. Understand and implement the start-up foundation process
2. It?s your project so you are the boss. Get ready to level-up and lead.
3. Hands-on learning experience.
4. People are the greatest resource. Delta is about connecting people, respecting people and discovering people.
5. Delta is the safe place to fail, so you can succeed later.
6. Delta will use practical mindsets throughout: Empathize, Define, Ideate, Prototype and Test.
7. Presentation your venture to investors.
 
מספר קורסשם קורס
1264-3402תובנות צרכניות ושיווק אסטרטגי
Consumer Insights and Strategic Marketing
היקף הקורס: 1 י"ס
קורס בחירה.
דרישות במקביל: יסודות השיווק והתנהגות ארגונית מיקרו.

תיאור הקורס ומטרותיו:
השאלה המרכזית שקורס זה יטפל בה היא כיצד להבין ולהניע לקוחות לפעילות לה אתם שואפים. בין אם אתם מנהלים פרויקטים בארגונים או שואפים להקים מיזם משלכם ? אתם נדרשים להבין ולהניע לקוחות ושותפים. זה בדיוק מה שנלמד וניישם בקורס.

הקורס בנוי במתודולוגיית ה Praxis - שילוב מיטבי בין תיאוריות מוטיבציות מרכזיות מחד ועבודה על בריף לקוח אמיתי מאידך. מה אתם תרוויחו? ידע כיצד אתם יכולים להפוך למנהלים טובים יותר אם תטמיעו עקרונות הפעולה בניהול השוטף שלכם.

הגורמים המוטיווציוניים לקשר בין המותג ללקוח משתנים לאורך חיי הלקוח ומחייבים התאמה של כלי השיווק ושימור הלקוח.
לכן, נכיר תיאוריות מוטיווציה, נבחן כיצד הן משפיעות על קבלת ההחלטות של הלקוח להעדיף/לצרוך את המוצר/שירות שלכם ונתנסה בכלים יישומים מעולם האון ליין והאוף ליין להשפעה שיש למוטיווציות השונות בשלבי החיים של הלקוח: חדש (רכישת לקוח), קיים (שימור לקוחות) ונוטש.

Course description and objectives:
The main question that this course will address is how to understand and motivate customers for the activity you aspire to.
Whether you are managing projects in organizations or aspiring to set up your own venture - you are required to understand and motivate clients and partners. This is exactly what will be learned and applied in the course.

The course builds on the Praxis methodology - an optimal combination of key motivational theories on the one hand and work on a real client brief on the other.
What will you gain? "Know how" and the option to become better managers if you assimilate the principles of action in your day-to-day routines.

The motivational factors in the relationship between the brand and the customer vary throughout the customer's life and require adjustment of the marketing and customer retention tools.
Therefore, we will know motivation theories, we will examine how they affect the customer's decisions to prefer / consume your product / service and we will experience tools and applications from the world of online and offline influence the different motivations in the customer's life stages: New (customer acquisition), existing (customer retention) And Churners.
 
מספר קורסשם קורס
1264-3532ניהול מוצר
Product Management
היקף הקורס: 1 י"ס
קורס בחירה
ניהול מוצר הינו תפקיד מורכב ומאתגר המשלב יכולות ומתודולוגיות ממספר דיסציפלינות: מינהל עסקים, תעשיה וניהול, כלכלה, שיווק, עיצוב, פיתוח וטכנולוגיה, פסיכולוגיה ועוד. התפקיד, מאפייניו ותחומי האחריות שבו משתנים מחברה לחברה בהתאם למבנה הארגוני והיעדים העסקיים.
הקורס יסקור את ההגדרות והמודלים האפשריים לתפקיד מנהלי מוצר, ויעמוד על חלק מהאתגרים המובנים כחלק מההגדרות והתצורות בארגונים מסוגים שונים. בקורס נאפשר חשיפה למגוון התיאוריות, הכלים והמודלים שיכולים לבוא לידי ביטוי בעבודה בפועל.
משתתפים בקורס זה יחשפו ויפגשו מנהלי מוצר ותיקים וישמעו מהם על דרכם בתעשייה והאתגרים העומדים בפניהם.

Product Management
 

    


tau logohourglass00:00