tau logoתיאורי הקורסים
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
1233-2110מבוא למערכות בריאות
Introduction to Health Administration
היקף הקורס: 1 י"ס

מטרת הקורס היא להציג לסטודנטים את התפיסות המרכזיות והאתגרים המרכזיים הקשורים בעיצוב ובניהול מערכות בריאות בעולם ובארץ, להכיר להם את מערכת הבריאות בישראל, ולאפשר הבנה מעמיקה של העקרונות על פיהם פועלת המערכת. דגש מיוחד יינתן להבנה של בעיותיה המרכזיות של המערכת בישראל וזאת תוך מתן כלים לניתוח ביקורתי שלה, של בעיותיה וכיווני פתרון אפשריים. הקורס נועד להקנות בסיס אינטגרטיבי ללימוד מתקדם של נושאים שונים בהמשך הלימודים לתואר.

Introduction to Health Administration
 
מספר קורסשם קורס
1233-2207השבחת ערך של מערכות בריאות מורכבות
Value Creation of Complex Healthcare Systems
מטרה: לתת לסטודנטים תפישת עולם ניהולית, ידע, וכלים לשיפור משמעותי של מערכות בריאות מורכבות: בית חולים, מחלקה בבית חולים, חדר מיון, חדר ניתוח, קופת חולים, מרפאת מחוז בקופ"ח, מרפאה ראשונית, מרפאת מומחים, מרכז להתפתחות הילד, מכון דימות, אגף לביטוח רפואי, אגף בקרת אישפוז בשרותי בריאות, מערכת רפואה צבאית וכו'.
שיטת הלימוד תתבסס על הרצאות, דיונים, פתרון אירועים ותרגילים, קריאות ועבודת שדה. הסדנה תתבסס על השתתפות פעילה של המשתתפים.

The goal of the course is to provide students a managerial view, methods and tools for significantly improve quality, increase throughput and reduce operating expenses complex healthcare systems. The course will analyze complex systems such as hospitals, departments in hospitals, emergency departments, operating rooms, clinics, etc.
The workshop includes lectures, field assignment, case studies and class discussions.
 
מספר קורסשם קורס
1233-2210ארגון שרותי הבריאות בעולם
Health Care Services Abroad
היקף הקורס: 1 י"ס


1. מחשבות על שרותי הבריאות בדור הבא.
2. שינוי פרדיגמות.
3. מדוע בריאות היא בעיה חברתית כלכלית קשה:
א. העולם המזדקן.
החולי בעולם.
טכנולוגיה בבריאות.
ההוצאה הלאומית לבריאות.
4. יעילות מקרו-כלכלית.
5. יעילות מיקרו-כלכלית
6. קיצוב ועדיפויות בשרותי בריאות.
7. שרותי הבריאות בהולנד.
8. שרותי הבריאות בשווייץ.
9. שרותי הבריאות בצרפת.
10. שרותי הבריאות בארה"ב
11. שרותי הבריאות בקנדה
Health Care Services Abroad
 
מספר קורסשם קורס
1233-3001ניהול האיכות בשירותי הבריאות
Quality Management in Health Care
היקף הקורס: 1 י"ס

מבוא לאיכות ובטיחות הטיפול - היכרות בסיסית עם מושגי יסוד בתחום איכות הרפואה ומתן כלים להתמודדות אתגרי שיפור איכות הטיפול ושמירה על בטיחות המטופל במערכת בריאות במאה ה-21.

Quality Management in Health Care
 
מספר קורסשם קורס
1233-3013תכנון והקמת בתי חולים ושירותי רפואה
Planning and Construction of Hospitals and Medical Services
תיאור הקורס
שירותי הבריאות בעולם, ובפרט בתי החולים, משקיעים מאמצים ומשאבים רבים בבניית מרכזים רפואיים חדשים ובשיפוץ מבנים קיימים במקביל לפיתוח טכנולוגיות מתקדמות ועדכון שיטות העבודה לשיפור בטיחות הטיפול, חווית המטופל, היעילות הכלכלית וכמובן בריאות המטופלים. הפעלה יעילה של מוסדות בריאות, ובעיקר הטמעה מוצלחת של שירותים חדשים, תלוים במידה רבה בסביבה הפיזית שבה מתקיים התהליך. יש חשיבות קריטית לתכנון נכון של מרכזים רפואיים חדשים משום שהיא משפיעה על אנשים ותהליכי עבודה לשנים רבות, וטומנת בחובה גם השקעה כספית גדולה ומחויבות פיננסית ארוכת טווח.

TBA
 
מספר קורסשם קורס
1233-4101עבודת שדה למערכות בריאות
Field Project for Health-Care Systems
היקף הקורס: 2 י"ס

עבודת שדה- חדשנות ויזמות במערכת הבריאות

דרישות קדם: סיום כל לימודי החובה בתכנית בציון מ"מ 75 לפחות

1.להקנות לסטודנטים\יות יכולת לקדם יזמות אישית או ארגונית, תוך התמודדות עם הכנסת חדשנות לארגון רפואי תוך שימוש בכלים עסקיים המשולבים בכלים של ניהול מערכות בריאות. תהליך העבודה יכלול ניתוח הצרכים, בעיות בניהול מערכות בריאות, והצפי לשינויים במערכת. בניית הצעות לטיפול בנושאים אלו, שיכללו התארגנות ניהולית משמעותית עקב השינויים הצפויים בדרכי הטיפול בעקבות שינוים גלובליים ברפואה, הצגת חלופות לפתרון, המלצה על תכנית נבחרת/מומלצת והצגת הפיתרון או תוכנית למימושה.

2. ליישם את התיאוריות בניהול רפואי שנלמדו במהלך התואר, בדרך של עבודה על נושא של יזמות ארגונית או אישית, תוך שילוב עקרונות של יזמות וחדשנות, בחינת היבטים רפואיים, כלכליים, חברתיים, משפטיים, רגולטוריים, אתיים ופוליטיים.

Innovation and entrepreneurship in the health care
 tau logohourglass00:00