tau logoתיאורי הקורסים
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
1231-2210כלכלת עסקים
Economics for Business Administration
הקורס עוסק בניתוח התנהגות של שתי היחידות הכלכליות החשובות ביותר במשק : הפירמות והצרכנים הפועלים בסביבות כלכליות שונות.

מטרת הקורס היא להקנות כלים כלכליים ושיטות חשיבה מודרניות בניסוח, ניתוח ופתרון בעיות החלטה של מנהלים, מתוך כוונה להעמיק את הבנת הסביבה הכלכלית בה פועל המנהל.

The course studies the behavior of the two most important economic units in the economy - firms and consumers operating in different economic environments.

The goal is to introduces economic and analytic tools that will help in analyzing managerial decisions, with a special emphasis on better understanding of the economic environment which managers operate in.
 
מספר קורסשם קורס
1231-2211מודלים סטטיסטיים ואנליטיים לניהול
Analytic and Statistic Models in Management
היקף הקורס: 2 י"ס

הקורס עוסק בשימושי הסתברות וסטטיסטיקה לתיאור, ניתוח, והסקה של נתוני תהליכים, סקרים וניסויים לקבלת החלטות ניהוליות ועסקיות.

מטרות הקורס הינן ראשית להקנות למנהלים היכרות עם גישה תקיפה, שיטות מקובלות, וכלים מועילים לניתוח נתונים כדי להתמודד עם אתגרי החלטה בניהול ובעסקים. שנית, לפתח יכולות ניסוח דרישה של, ובקרה על, ביצוע נכון ואפקטיבי של ניתוחים אילו. שלישית, להנחיל מיומנויות הנדרשות לביצוע הניתוחים הסטטיסטיים הנכללים בקורס.

ספציפית, מטרות הקורס להציג, להדגים ולהנחיל את יכולת השימוש במושגי תורת ההסתברות, ובשיטות סטטיסטיות לאמידה (נקודתית, ריווחי סמך) , לבדיקת השערות (מבחני X2 , F, t, Z ), לתיכנון וניתוח ניסויים (ניתוח שונות), ולחיזוי וניבוי (רגרסיה לינארית ? פשוטה ומרובה).

Analytic and Statistic Models in Management
The course deals with the uses of probability and statistics to describe, analyze, and infer data from processes, surveys, and experiments for making managerial and business decisions.
The objectives of the course are first to familiarize managers with an applied approach, accepted methods, and helpful tools for data analysis to address management and business decision challenges. Second, develop formulation and control capabilities for the correct and effective performance of such analyses. Third, impart the skills required to perform the statistical analyzes included in the course.
Specifically, the objectives of the course are to present, demonstrate, and impart the ability to use the concepts of probability theory, and statistical methods for estimation (point, confidence intervals), for testing hypotheses (Z, t, F tests), for designing and analyzing experiments (variance analysis), and for predicting (linear regression- Simple and multiple).
 
מספר קורסשם קורס
1231-2213ניהול אנשים ומערכות - מיקרו
Managing People and Systems - Micro
הקורס ניהול אנשים ומערכות מיקרו, נועד לפתח מסגרת התייחסות שיטתית ומעמיקה להבנת מורכבותה של ההתנהגות האנושית בארגונים, ולהבנת מורכבותן של מערכות ארגוניות ביחסי הגומלין שלהן עם סביבותיהן. הקורס מתבסס על ידע תיאורטי, אמפירי (מחקרי) ויישומי מתחומי ההתנהגות הארגונית, הניהול והפסיכולוגיה ובמסגרתו יכללו השיעורים הרצאות, דיונים כיתתיים וקבוצתיים, סרטים רלוונטיים וניתוחי אירועים ארגוניים.
בקורס המיקרו, נבחן את נקודת מבטו של הפרט (העובד/ת והמנהל/ת) בארגון תוך התמקדות בעובדים/ות ומנהלים/ות - המרכיבים את הארגון. נתמקד בהבנת תפקיד המנהל/ת, שילוב חשיבה מחקרית במסגרת הפרקטיקה הניהולית, הבנת תהליכי כניסה לארגון ומיומנויות ראיון, הבנת תהליכי הנעה (מוטיבציה) ועמדות, ניהול לחצי עובדים, עבודה בצוות ומנהיגות.

The course Managing People and Systems- Micro, is designed to develop a systematic and in-depth framework for understanding the complexity of human behavior in organizations, and for understanding the complexity of organizational systems in their interactions with their environments. The course is based on theoretical, empirical (research) knowledge and applications from the fields of organizational behavior, management and psychology and will include lectures, class and group discussions, relevant films and organizational event analysis.
In the micro course, we will examine the point of view of the individual (employee and manager) in the organization, focusing on the employees and managers who make up the organization. We will understand the role of the manager, implement research-based managerial thinking, understanding the organization's entry processes, while practicing interview skills, understanding motivational processes and attitudes, identifying and treating stress at work and finally we will discuss teamwork and leadership.
 
מספר קורסשם קורס
1231-2214ניהול אנשים ומערכות - מאקרו
Managing People and Systems - Macro
היקף הקורס: 1 י"ס

הקורס ניהול אנשים ומערכות, שמורכב משני חלקים - קורס מיקרו וקורס מאקרו, נועד לפתח מסגרת התייחסות שיטתית ומעמיקה להבנת מורכבותה של ההתנהגות האנושית בארגונים, ולהבנת מורכבותן של מערכות ארגוניות ביחסי הגומלין שלהן עם סביבותיהן. הקורס מתבסס על ידע תיאורטי, אמפירי (מחקרי) ויישומי מתחומי ההתנהגות הארגונית, הניהול והפסיכולוגיה ובמסגרתו יכללו השיעורים הרצאות, דיונים כיתתיים וקבוצתיים, סרטים רלוונטיים, ניתוחי אירועים ארגוניים וסימולציות.

בקורס המאקרו, נבחן את נקודת המבט של המערכת הארגונית הכוללת וסביבתה- נסקור את ההתפתחות של הגישות התיאורטיות המרכזיות המשמשות להבנת ארגונים, ננתח את מרכיבי הסביבה הארגונית וקשרי הגומלין שלהם עם הפעילות הארגונית ונלמד על היבטים שונים של תהליכים ומושגים ארגוניים (למשל תרבות ארגונית ושינוי ארגוני).

Managing People and Systems - Macro
 
מספר קורסשם קורס
1231-2321דיווח כספי ובקרה בארגונים
Financial Reporting and Control in Organizations
מטרת הקורס להקנות למשתמשים חיצוניים, כגון משקיעים ונותני אשראי, מושגי יסוד בחשבונאות פיננסית ובכללי הדיווח הכספי תוך התמקדות בהבנת הדוחות הכספיים. הקורס מיועד לתלמידי מנהל עסקים שאינם בוגרי חשבונאות, ולכן הדגש מושם בעיקר על הבנת תהליך הדיווח ומשמעות המידע החשבונאי. החומר יילמד תוך הדגמות בעזרת דוחות כספיים.

בקורס יידונו הנושאים האלה: מבוא ומושגי יסוד; הכרה ראשונית של הדוחות; עקרונות מדידת הרווח; עקרונות מדידה חשבונאים; התמקדות בחלקי המאזן העיקריים; עקרון ההקבלה בחשבונאות; שיטות הכרה בהכנסה; חשבונאות מלאי; השקעות בין חברתיות; חשבונאות ערך נוכחי - התחייבויות לזמן ארוך; ייחוס מסים ומדידת הוצאות המס; הון קרנות ועודפים; דו"ח תזרים מזומנים.

הערה: בוגרי חשבונאות מנועים מלהשתתף בקורס זה.

Financial Reporting and Control in Organizations
 
מספר קורסשם קורס
1231-2322אסטרטגיה למנהלים
Strategy for managers
היקף הקורס: 1 י"ס

הקורס עוסק באופן בו חברות ופירמות בתחומי עיסוק שונים יכולות לגבש וליישם אסטרטגיה תחרותית, לייצר יתרון תחרותי ארוך טווח ובר קיימא. הקורס מאפשר לסטודנטים את הכלים לנתח את הסביבה והסיטואציה התחרותית של הפירמה ולזהות את המשאבים והיכולות היחודיים המאפשרים לבנות הצעת ערך ייחודית ללקוחותיה. הסטודנטים ילמדו ויחוו דרכים שונות לבחירת אסטרטגיה מועדפת וליישומה תוך שילוב מודלים, תאוריות ודוגמאות רבות מהעולם העסקי. נלמד כיצד לנתח את הסביבה העסקית המורכבת, הגלובאלית והדינאמית של המאה ה 21, כיצד לנתח דילמות אסטרטגיות, כיצד להתמודד מול האתגרים וסוגיות בהובלת תהליכי נהול אסטרטגי.

Strategy for managers
 
מספר קורסשם קורס
1231-2410ניהול המימון
Foundations of Finance
מטרת הקורס להקנות למשתתפים מושגי יסוד בתיאוריה של המימון ויישומם לבעיות ההשקעה והמימון של הפירמה והפרט. הסטודנטים ילמדו את דרכי החשיבה ושיטות העבודה שביסוד הניהול הפיננסי של חברות, תוך מתן דגש על טכניקות שונות המשמשות לקבלת החלטות.
הקורס בנוי משלושה חלקים:
(1) מימון בתנאי ודאות - בחלק זה נלמד את ערך הזמן של הכסף, תמחור והערכת נכסים פיננסים ובחינת כדאיות של השקעות בעולם שבו התשלומים/תקבולים הם ודאיים.
(2) מימון בתנאי אי ודאות - בחלק זה נעסוק במושג הסיכון ובהערכת נכסים פיננסיים בעולם שבו קיימת אי ודאות לגבי ערך התשלומים/תקבולים. חלק זה עוסק גם בבנית תיקי השקעות יעילים.
(3) מבנה ההון של הפירמה - בחלק זה נעסוק באופן שבו הפירמה מגייסת כספים ומממנת את פעילותה ונלמד את השיקולים המשפיעים על בחירת מבנה ההון.
?

Foundations of Finance
 
מספר קורסשם קורס
1231-2411ניהול טכנולוגיה ומידע
Management of Technology and Information
היקף הקורס: 1 י"ס

הקורס מתמקד במאפיינים העיקריים של מערכות המידע בארגון, בחשיבות השימוש המושכל בטכנולוגיית המידע והשפעתו על קבלת החלטות מכריעות של המנהל ובשאלות כיצד טכנולוגיית מידע משפיעה על הסביבה העסקית. הקורס מכשיר את התלמידים להתמודד טוב יותר עם הסביבה העסקית המודרנית.
בקורס יידונו, בין השאר, הנושאים הבאים: מושגי יסוד בתחום מערכות המידע ובטכנולוגיות העדכניות של המידע, קשרים בין מערכות המידע לארגון ובין טכנולוגיות המידע לסביבה העסקית, השפעת שינויים טכנולוגים על שוק קיים, שילוב מערכות המידע בארגון וניהול משאב המידע, מסחר אלקטרוני ומודלים עסקיים באינטרנט, כלכלת מידע ופרטיות נתונים ואבטחת מ"מ.

Management of Technology and Information
 
מספר קורסשם קורס
1231-2412ניהול התפעול
Operations Management
היקף הקורס: 1 י"ס

הקורס יעסוק בדרכים ליצירת ערך לארגונים תוך דגש על האסטרטגיה התפעולית. הקורס יעסוק בנושאים הקשורים לתכנון, בקרה, ושיפור תהליכים. במהלך הקורס נדון בהיבטים מגוונים הקשורים ומשפיעים על ביצועי תהליכים, כגון איכות, מדדי ביצוע, בקרה, תפוקה, זמני תגובה, גמישות, ואינפורמציה. הקורס יתמקד בדרכים לאיתור מושכל של מאיצי הערך הרלוונטיים לארגון וביישומם.
שיטת הלימוד תתבסס על הרצאות, דיונים, ויישום החומר הנלמד בתרגילים.


see description in Hebrew
 
מספר קורסשם קורס
1231-2413ניהול השיווק
Marketing Management
הקורס סוקר את תחום השיווק מנקודת מבט ניהולית. במהלך הקורס תוצג "השפה השיווקית" באמצעות סקירה של מושגי היסוד והתפיסות הבסיסיות בתחום השיווק. בין היתר יוצגו נושאים כמו ? פילוח שוק (Segmentation), מיצוב (Positioning), פיתוח מותגים, תקשורת שיווקית, ניהול לקוחות (CRM), ערך לקוחות (CLV) והתנהגות צרכנים. המעבר על נושאים אלו יעשה תוך שימת דגש על מסגרת קבלת החלטות ניהולית והתמודדות עם אתגרים שיווקיים טיפוסיים, ויאפשר למשתתפי הקורס לשוחח בצורה בונה עם אנשי שיווק, שזה עיקר עיסוקם.
מתוך מטרה להעמיק עם הסטודנטים בקורס זה בנושאים מעולם השיווק הקרובים לתחומי הרפואה, חלק ניכר מהקורס יוקדש לדיון בנושאים של שיווק שירותים בכלל, ושירותי רפואה בפרט. במסגרת זו ילמדו המאפיינים המיוחדים של שיווק שירותים (בניגוד לשיווק של מוצרים פיסיים) והאופן שבו מאפיינים אלו משפיעים על ניהול שירות (בהיבטים תפעוליים ושיווקיים). בחלק האחרון של הקורס יסקרו שיטות עדכניות של ניתוח אירגוני שירות ובהן - עיצוב מסע הלקוח, ניהול החוויה של הלקוח ואחרים. פרק ייעודי יוקדש למדידת שביעות רצון לקוחות, והאופן שבו מדידה כזו יכולה לשמש כמנוף לשיפור

Marketing Management.
 
מספר קורסשם קורס
1231-2416מדע הנתונים למנהל עסקים
Data Science for Business
היקף הקורס: 1 י"ס

התפתחויות בטכנולוגיות המידע מאפשרות איסוף ועיבוד כמויות עצומות של נתונים ממגוון רחב של מקורות. נתונים אלו, המכונים באופן פופולרי "ביג דאטה" מאפשרים לגופים עסקיים קבלת תובנות עסקיות חשובות ושיפור משמעותי בביצועיים העסקיים. בהקשר זה הביטוי Data is the New Oil נשמע לאחרונה יותר ויותר.

מטרת קורס זה הינה להסביר עקרונות יסודיים שעומדים בבסיסו של תחום הData Science .
בניגוד לקורסים מתקדמים בתחום, ההתמקדות בקורס אינה בצד האלגוריתמי, אלא בהסבר של עקרונות, שיטות, ויכולות (וגם מגבלות).

כחלק מהקורס נלמד להשתמש בתוכנת R.

Data Science for Business
 
מספר קורסשם קורס
1231-3010שיטות אנליטיות לניהול
Analytical Methods for Management
הקורס יעסוק בהקניית ידע ביסודות המידול הכמותי לצרכי אופטימיזציה וניתוח בעיות החלטה בתנאי אי-וודאות. בתחילת הקורס נגדיר ונעסוק בפתרונות היוריסטים לבעיות החלטה, בבעיות תכנון לינארי, ותכנון לא לינארי באמצעותEXCEL SOLVER . בחלקו השני של הקורס, המתמקד במידול בעיות החלטה תחת תנאי אי וודאות, נדון בעצי החלטות, עלות אי הוודאות, וערך האינפורמציה. לאחר מכן, נתמקד ביסודות הסימולציה. על מנת להנגיש קורס זה לקהל הסטודנטים בתוכנית המב"ע, מודל ההוראה המיוחד לקורס זה נשען על מספר עקרונות בסיסיים: (1) בקורס יעשה שימוש בתוכנת ה-EXCEL הזמינה ומוכרת לכל. (2) ההתמקדות בקורס תהיה בעיקר בהיבט המידול הכמותי. לפיכך, למרות שנראה דוגמאות מתחומי השיווק, המימון, התפעול, והכלכלה, אין מטרתנו או באפשרותנו להיכנס לדיונים מעמיקים בתכנים הניהוליים המובאים בדוגמאות. (3) אנו נעסוק בסוג סימולציה הנקראת מונטה קרלו בלבד.
שיטת הלימוד תתבסס על הרצאות ויישום החומר הנלמד בתרגילים אישיים וקבוצתיים.

הקורס יעסוק בהקניית ידע ביסודות המידול הכמותי לצרכי אופטימיזציה וניתוח בעיות החלטה בתנאי אי-וודאות. בתחילת הקורס נגדיר ונעסוק בפתרונות היוריסטים לבעיות החלטה, בבעיות תכנון לינארי, ותכנון לא לינארי באמצעותEXCEL SOLVER . בחלקו השני של הקורס, המתמקד במידול בעיות החלטה תחת תנאי אי וודאות, נדון בעצי החלטות, עלות אי הוודאות, וערך האינפורמציה. לאחר מכן, נתמקד ביסודות הסימולציה. על מנת להנגיש קורס זה לקהל הסטודנטים בתוכנית המב"ע, מודל ההוראה המיוחד לקורס זה נשען על מספר עקרונות בסיסיים: (1) בקורס יעשה שימוש בתוכנת ה-EXCEL הזמינה ומוכרת לכל. (2) ההתמקדות בקורס תהיה בעיקר בהיבט המידול הכמותי. לפיכך, למרות שנראה דוגמאות מתחומי השיווק, המימון, התפעול, והכלכלה, אין מטרתנו או באפשרותנו להיכנס לדיונים מעמיקים בתכנים הניהוליים המובאים בדוגמאות. (3) אנו נעסוק בסוג סימולציה הנקראת מונטה קרלו בלבד.
שיטת הלימוד תתבסס על הרצאות ויישום החומר הנלמד בתרגילים אישיים וקבוצתיים.
 
מספר קורסשם קורס
1231-3011חשיבה אסטרטגית
Strategic Thinking

היקף הקורס: 1 י"ס

הקורס יתמקד באספקטים השונים של אינטראקציה אסטרטגית, ובהשלכותיהם על בעיות פרקטיות.
בקורס יידונו הנושאים האלה: תורת ההחלטות - ההבדל בין קבלת החלטות של יחיד לבין קבלת החלטות אינטראקטיבית; אינטראקציה סימולטנית וסדרתית, איומים אמינים וכאלה שאינם; משחק האולטימטום, מיקוח והוגנות; שווי משקל תחבורתי ותכנון רשתות תחבורה; דילמת האסיר והשלכותיה; אינטראקציות חוזרות ונשנות, עין תחת עין, שתי עיניים תחת עין ואסטרטגיות אחרות המאפשרות שיתוף פעולה; איך להיות בלתי צפוי תוך שימוש באסטרטגיות מעורבות; מכירות פומביות אנגליות והולנדיות. מכרזי מחיר ראשון ומחיר שני. קללת הזוכים; תכנון מערך תמריצים; שיטות הצבעה והצבעה מתוחכמת; בעיות שווקים דו צדדיים, שידוכים אופטימליים.
הערה: מי שלמד את הקורס: "תורת המשחקים הלא שיתופיים" במסגרת החוג לניהול מנוע מלהשתתף בקורס זה

Strategic Thinking
 
מספר קורסשם קורס
1231-3021ניהול שרשראות אספקה
Supply-Chain Management
.

Supply-Chain Management
 
מספר קורסשם קורס
1231-3240רגולציה פיננסית ומוצרי ביטוח
Financial Regulation and Insurance Product
הקורס נועד לחשוף לסטודנטים את מוצרי הביטוח בכל אחד משלושת המגזרים העיקריים :חיים בריאות ואלמנטרי, להבין את הרגולציה החלה על חברות ביטוח, נעמוד על האתגרים בפני משק הביטוח בארץ ובעולם, נעמוד על אופן ניהול הסיכונים החל על חברות אלה ,נבחן את מידת השפעתן של תופעות כלכליות ופוליטיות אקסוגניות על יציבות ורווחיות הענף , נכיר מקרוב את הכוחות הפעילים במשק הישראלי ונתוודע למוצרים התחליפיים -פנסיה גמל וביטוח עצמי.

The course is designed to expose students to insurance products in each of the three main sectors: health, elementary and life, to understand the regulation applicable to insurance companies, we will meet the challenges facing the insurance economy in Israel and around the world, we will discuss how to manage risks applicable to these companies Exogenous economic and political on the stability and profitability of the industry, we will get to know the active forces in the Israeli economy closely and we will become acquainted with the alternative products - pension, provident and self-insurance.
 
מספר קורסשם קורס
1231-3241חדשנות טכנולוגית בביטוח ופיננסים
Technological Innovation in Insurance and Finance
בקורס זה נלמד לפתח מוצר ביטוח חדש המבוסס על טכנולוגיות חדשניות. נלמד על כלים טכנולוגיים ועל מודלים לניתוח נתונים בהם משתמשים אנשי ביטוח בבניית מוצרים חדשים או כיסויי ביטוח חדשים והאתגרים בהם הם נתקלים בבניית מוצר פרמטרי מבוסס טכנולוגיה. נלמד כללי יסוד בביטוח ? בשיעורים הראשונים נעסוק בהכרת הבסיס הקונספטואלי של עולם הביטוח והכרת סוגי הנתונים, שיטות ניתוח הנתונים ומבנה מערכות המידע הרלבנטיות. באמצעות כלים אלו נבחן ישימות של מוצרי ביטוח חדשים מבוססי טכנולוגיה, נדון בשאלות כיצד הם פוגשים את עקרונות עולם הביטוח ונבחן את כדאיותם הכלכלית. בנוסף, נדון בשינויים המתרחשים בימים אלה במוצרי הביטוח, בטכנולוגיית המידע, בגישות הצרכניות ובשיטות נתוח הנתונים.

This course is taught in Hebrew
 
מספר קורסשם קורס
1231-3242מבוא לביטוח, ניהול סיכונים ו-Insurtech
Insurance, Risk Management and Insurtech
בקורס זה נלמד לנתח ולמדוד סיכונים וכיצד לנהל אותם. ביטוח הוא אחד מהכלים שאנו משתמשים בהם כדי להתמודד עם סיכון, אך זהו רק אחד משלל האפשרויות לניהול סיכונים. נעסוק בעקרונות בסיסיים של ניהול סיכונים ונלמד כיצד ניתן למכור או לקנות סיכונים וכיצד פועלת חברת ביטוח. נמשיך עם הכרת המבנה של חוזי ביטוח וניהול סיכונים בעולם העסקים, נדגיש את השפעת שנאת הסיכון על החלטות עסקיות ונכיר תכניות להקטנת סיכונים בארגונים.

בקורס זה נלמד לנתח ולמדוד סיכונים וכיצד לנהל אותם. ביטוח הוא אחד מהכלים שאנו משתמשים בהם כדי להתמודד עם סיכון, אך זהו רק אחד משלל האפשרויות לניהול סיכונים. נעסוק בעקרונות בסיסיים של ניהול סיכונים ונלמד כיצד ניתן למכור או לקנות סיכונים וכיצד פועלת חברת ביטוח. נמשיך עם הכרת המבנה של חוזי ביטוח וניהול סיכונים בעולם העסקים, נדגיש את השפעת שנאת הסיכון על החלטות עסקיות ונכיר תכניות להקטנת סיכונים בארגונים.
 
מספר קורסשם קורס
1231-3312מימון וכלכלת נדל"ן
Real Estate Finance and Economics
היקף הקורס: 1 י"ס

הקורס מציג סוגיות כלכליות ומימוניות מרכזיות הקשורות בעסקאות בתחום נדל"ן. דגש מיוחד יינתן ללימוד והבנת האינטראקציה בין משתנים העומדים בבסיס קבלת החלטות בנדל"ן. בין הנושאים שיידונו בקורס: שווי משקל בשוק נכסי הנדל"ן, אמידת השינויים במחירי הנדל"ן, סיכונים בנדל"ן, שוק המשכנתאות (כולל הכרת מכשירי הלוואות המשכנתא השונים, בחירה בין משכנתאות, השוק המשני למשכנתאות ואופציות לפרעון מוקדם ולחדלות פרעון) והתנהגות לא רציונאלית בשוק הנדל"ן.

Real Estate Finance and Economics
The course presents central economic and financial issues pertaining to the real estate market. Specific focus is provided to the understanding of the interaction among factors underlying real estate related decision-making. Among the discussed topics: equilibrium in real estate asset market; real estate price estimation; risks in real estate market: mortgage markets (including various mortgage instruments, mortgage choice, the secondary mortgage market, and refinance and default options); and irrational behavior in the real estate market. The course includes both academic- and practice- oriented lectures.
 
מספר קורסשם קורס
1231-3313מימון בינלאומי
International Financial Management
גלובליזציה ואינטגרציה של שווקים פיננסיים מייצרות הן הזדמנויות והן סיכונים יחודיים לכל סוגי החברות והמשקיעים. הקורס "מימון בינלאומי" עוסק בנושאים שונים הקשורים לניהול הפיננסי של חברות בינלאומיות וקבלת החלטות מימון והשקעה. החלק הראשון יעסוק בשוק המט"ח הבינלאומי ואופן פעולתו, השפעת מדיניות מוניטארית על שערי חליפין, משטרים שונים של שער חליפין ויחסי מחירים שמקשרים שווקים פיננסיים בינלאומיים. החלק השני יעסוק בזיהוי, ניהול וגידור סיכוני שער חליפין בפירמות העוסקות בפעילות בינלאומית. בנוסף, יידונו נושאים הקשורים בשוקי הון בינלאומיים, גיוסי הון ועוד.

TBA
 
מספר קורסשם קורס
1231-3330ניהול סיכונים פיננסיים בבנקאות
Financial Risk Management in Banking
היקף הקורס: 1 י"ס

מטרת הקורס להציג ולנתח את הנושאים המרכזיים בניהול פיננסי (עסקי) של מוסד בנקאי. יוצגו הבעיות העומדות בפני המנהל של פירמה בנקאית, וידונו שיטות חדישות לתכנון ולניהול פיננסי של בנק, תוך הדגשת קשרי הגומלין בין ההחלטות השונות ותוך התחשבות באילוצים חיצוניים ושיקולי מדיניות. דגש מיוחד יושם על ניהול הסיכונים שהפירמה הבנקאית חשופה להם. ינותחו השיטות השונות לאמידת החשיפה והדרכים לצמצום הסיכונים. בכל נושא ייעשה ניסיון לשלב בין הבסיס התיאורטי לבין המציאות של מערכת הבנקאות בישראל

Financial Risk Management in Banking
 
מספר קורסשם קורס
1231-3340ניהול פיננסי
Financial Management

היקף הקורס: 2 י"ס

הקורס עוסק בתהליכי קבלת החלטות פיננסיות בחברות עסקיות. ההחלטות כוללות מדיניות השקעות, מדיניות דיבידנדים וקביעת מבנה ההון האופטימלי.

נושאים נוספים כוללים מיזוגים ורכישות, הנפקת ניירות ערך להמרה, והערכת ביצוע מנהלים ויישומי "בעיית הסוכן" בתהליכי קבלת ההחלטות.

הקורס כולל הרצאות וניתוחי אירועים.

Financial Management
 
מספר קורסשם קורס
1231-3341תורת ההשקעות וניתוח ניירות ערך
Investment Theory and Security Analysis
היקף הקורס: 2 י"ס
הקורס נועד לספק כלים אנליטיים וידע הדרושים למנהל תיקים מקצועי ומשקיע בשוק ההון לצורך תמחור והערכה של נכסים פיננסים שונים, תחת תנאי אי ודאות.
הקורס מתחיל בסקירה של שווקי ההון בארץ ובעולם ושיטות המסחר השונות, בהמשך יוצגו מודלים שונים לתמחור נכסים מסוכנים וביקורות על מודל ה-CAPM שנלמד בקורס המבוא. נשתמש בתובנות אלו גם ללמידת המתודולוגיה הנכונה למדידת ביצועי מנהלי תיקים, בהמשך נדון בממצאים אמפיריים שונים על יעילות השוקים הפיננסים ונעמיק את הידע בתחום הערכה של מכשירי fixed income כגון איגרות חוב. לבסוף נדון בהערכת נגזרים פיננסיים כגון חוזים עתידיים, חוזי החלף (SWAP) ואופציות.


Investment Theory and Security Analysis
The course provides the analytical tools and knowledge necessary for a professional portfolio manager and private investor in the capital market for the purpose of investment decisions and the construction of effective investment portfolios under conditions of uncertainty.
The course begins with an overview of the capital markets in Israel and abroad and reviews their main trading methods, followed by presenting alternative models for pricing risky assets and criticism of the CAPM model studied in the introductory course. We will also use these insights to learn the correct methodology for measuring the performance of portfolio managers, later we will discuss various empirical findings on the efficiency market hypothesis and deepen the knowledge in the field of fixed income valuation such as bonds. Finally, we discuss the valuation of financial derivatives such as futures, swaps and options
 
מספר קורסשם קורס
1231-3344אופציות ומכשירים עתידיים
Options and Futures
היקף הקורס: 1 י"ס

קורס מתקדם בנושא אופציות, מכשירים עתידיים ובמכשירים פיננסים נגזרים אחרים. הקורס מתמקד בתמחור ניירות ערך אלה ובשימוש שניתן לעשות בהם לניהול וניטרול סיכונים. בנוסף דן הקורס במודלים הכלכליים והמתימטיים עליהם מבוססות שיטות התמחור, במגבלות התיאורתיות והאמפיריות של המודלים ובאסטרטגיות השקעה המשלבות מכשירים נגזרים.


Options and Futures
 
מספר קורסשם קורס
1231-3352ב"נ בשוקי הון-הבורסה והמסחר בני"ע
Stock Exchange & Security Tradings
היקף הקורס: 1 י"ס

הקורס דן במבנה שוק ניירות הערך והבורסה בתל-אביב.

בין היתר יוצגו מאפייני הבורסה, תוך הדגשת המבנה המוסדי והחוקי שלה, כללי הרישום והשימור, מדדי ניירות ערך, שיטות המסחר בניירות ערך ובמכשירים פיננסיים סחירים ודירוג אשראי.

יושם דגש על שיטת "רצף" למסחר בניירות ערך ובנגזרים בבורסה לניירות ערך בתל-אביב.


Stock Exchange & Security Tradings
 
מספר קורסשם קורס
1231-3362ניתוח והשקעות נדל"ן
Real Estate Analysis and Investments
היקף הקורס: 1 י"ס

קורס זה מיועד לאנשים המעוניינים לדעת יותר על נדל"ן. הקורס משמש כקורס מבוא לתחום הנדל"ן ולכן תידרש נוכחות חובה ועמידה במטלות מרובות.
במידה והקורס יועבר במתוכנת מקוונת, תידרש פתיחת מצלמות במהלך השיעור.

ענף הנדל"ן הינו אחד מענפי הפעילות הדומיננטיים בכלכלה העולמית. השפעתו של ענף זה ניכרת במספר רב של תחומים כגון כלכלת משקי הבית, ענפי המסחר והתעשייה, תשתיות, שוק ההון, החלטות השקעה וכו'. מחקרים רבים מראים כי נכסי נדל"ן מהווים כ- 50% מכלל העושר העולמי, דבר הממחיש את חשיבותו הרבה של הענף. לאחרונה אף הומחשה חשיבות זו בתוצאות משבר הסאב-פריים, אשר החל כמשבר בשוק הנדל"ן האמריקאי והתפשט למשבר כלכלי עולמי.

הקורס מתמקד בניתוח ברמת המיקרו: בעיות השקעה, הערכות שווי ומימון פרויקטים ונכסים שונים. הדגש בקורס הינו על יישום פרקטי של היבטים כלכליים ומימוניים של שוק הנדל"ן.

הגישה הכללית בקורס הינה כי שווי הינו מוטיב מרכזי לקבלת החלטות בתחום הנדל"ן. בסיומו של הקורס הסטודנטים יקבלו יכולת בסיסית של ניתוח מבוסס שווי הכולל סט כלים להערכה וקבלת החלטות לגבי מגוון סיטואציות בתחום הנדל"ן.

Real Estate Analysis and Investments
 

    


tau logohourglass00:00