tau logoתיאורי הקורסים
שנה"ל תשפ"א (2020/2021)
מספר קורסשם קורס
1231-2210כלכלת עסקים
Economics for Business Administration
הקורס עוסק בניתוח התנהגות של שתי היחידות הכלכליות החשובות ביותר במשק ? הפירמות והצרכנים הפועלים בסביבות כלכליות שונות.

מטרת הקורס היא להקנות כלים כלכליים ושיטות חשיבה מודרניות בניסוח, ניתוח ופתרון בעיות החלטה של מנהלים, מתוך כוונה להעמיק את הבנת הסביבה הכלכלית בה פועל המנהל.

Economics for Business Administration
 
מספר קורסשם קורס
1231-2211מודלים סטטיסטיים ואנליטיים לניהול
Analytic and Statistic Models in Management
היקף הקורס: 2 י"ס

הקורס עוסק בשימושי הסתברות וסטטיסטיקה לתיאור, ניתוח, והסקה של נתוני תהליכים, סקרים וניסויים לקבלת החלטות ניהוליות ועסקיות.

מטרות הקורס הינן ראשית להקנות למנהלים היכרות עם גישה תקיפה, שיטות מקובלות, וכלים מועילים לניתוח נתונים כדי להתמודד עם אתגרי החלטה בניהול ובעסקים. שנית, לפתח יכולות ניסוח דרישה של, ובקרה על, ביצוע נכון ואפקטיבי של ניתוחים אילו. שלישית, להנחיל מיומנויות הנדרשות לביצוע הניתוחים הסטטיסטיים הנכללים בקורס.

ספציפית, מטרות הקורס להציג, להדגים ולהנחיל את יכולת השימוש במושגי תורת ההסתברות, ובשיטות סטטיסטיות לאמידה (נקודתית, ריווחי סמך) , לבדיקת השערות (מבחני X2 , F, t, Z ), לתיכנון וניתוח ניסויים (ניתוח שונות), ולחיזוי וניבוי (רגרסיה לינארית ? פשוטה ומרובה).

Analytic and Statistic Models in Management
The course deals with the uses of probability and statistics to describe, analyze, and infer data from processes, surveys, and experiments for making managerial and business decisions.
The objectives of the course are first to familiarize managers with an applied approach, accepted methods, and helpful tools for data analysis to address management and business decision challenges. Second, develop formulation and control capabilities for the correct and effective performance of such analyses. Third, impart the skills required to perform the statistical analyzes included in the course.
Specifically, the objectives of the course are to present, demonstrate, and impart the ability to use the concepts of probability theory, and statistical methods for estimation (point, confidence intervals), for testing hypotheses (Z, t, F tests), for designing and analyzing experiments (variance analysis), and for predicting (linear regression- Simple and multiple).
 
מספר קורסשם קורס
1231-2213ניהול אנשים ומערכות - מיקרו
Managing People and Systems - Micro
היקף הקורס: 1 י"ס

הקורס ניהול אנשים ומערכות, שמורכב משני חלקים ? קורס מיקרו וקורס מאקרו, נועד לפתח מסגרת התייחסות שיטתית ומעמיקה להבנת מורכבותה של ההתנהגות האנושית בארגונים, ולהבנת מורכבותן של מערכות ארגוניות ביחסי הגומלין שלהן עם סביבותיהן. הקורס מתבסס על ידע תיאורטי, אמפירי (מחקרי) ויישומי מתחומי ההתנהגות הארגונית, הניהול והפסיכולוגיה ובמסגרתו יכללו השיעורים הרצאות, דיונים כיתתיים וקבוצתיים, סרטים רלוונטיים, ניתוחי אירועים ארגוניים וסימולציות.

בקורס המיקרו, נבחן את נקודת מבטו של הפרט (העובד/ת והמנהל/ת) בארגון תוך התמקדות בנשים וגברים ? עובדים/ות ומנהלים/ות - המרכיבים את הארגון. הדגש בחלק זה הוא על האופן בו אישיותו של הפרט, מערכת מניעיו, עמדותיו ויחסיו עם הזולת מעצבים את תפקודו בארגון. כמו כן נבחן את חייו של האדם כיצור חברתי, בתוך הקבוצה אליה הוא שייך. נלמד על דינאמיקה המתרחשת בקבוצות ועל השפעתה על תהליכי העבודה.

1 Semester Unit

The course Managing People and Systems consists of two parts-- a micro course and a macro course-- designed to develop a systematic and In-depth framework, for understanding the complexity of human behavior in organizations, and understanding the complexity of organizational systems in their interactions with their environments. The course is based on theoretical, empirical and practical knowledge from the fields of organizational behavior, management, psychology, and sociology, and will include lectures, class and group discussions, relevant video clips, and cases.
In the micro course, we will focus on the perspective of the individual in the organization, women and men - employees and managers - who compose the organization. The emphasis in this section is on how the individual's personality, motives, attitudes, and relationships with others shape his or her functioning in the organization. We will also examine various ethical managerial issues related to organizational justice perceptions and to the use of power in organizations.
 
מספר קורסשם קורס
1231-2214ניהול אנשים ומערכות - מאקרו
Managing People and Systems - Macro
היקף הקורס: 1 י"ס

הקורס ניהול אנשים ומערכות, שמורכב משני חלקים ? קורס מיקרו וקורס מאקרו, נועד לפתח מסגרת התייחסות שיטתית ומעמיקה להבנת מורכבותה של ההתנהגות האנושית בארגונים, ולהבנת מורכבותן של מערכות ארגוניות ביחסי הגומלין שלהן עם סביבותיהן. הקורס מתבסס על ידע תיאורטי, אמפירי (מחקרי) ויישומי מתחומי ההתנהגות הארגונית, הניהול והפסיכולוגיה ובמסגרתו יכללו השיעורים הרצאות, דיונים כיתתיים וקבוצתיים, סרטים רלוונטיים, ניתוחי אירועים ארגוניים וסימולציות.

בקורס המאקרו, נבחן את נקודת המבט של המערכת הארגונית הכוללת וסביבתה- נסקור את ההתפתחות של הגישות התיאורטיות המרכזיות המשמשות להבנת ארגונים, ננתח את מרכיבי הסביבה הארגונית וקשרי הגומלין שלהם עם הפעילות הארגונית ונלמד על היבטים שונים של תהליכים ומושגים ארגוניים (למשל תרבות ארגונית ושינוי ארגוני).

Managing People and Systems - Macro
 
מספר קורסשם קורס
1231-2321דיווח כספי ובקרה בארגונים
Financial Reporting and Control in Organizations
מטרת הקורס להקנות למשתמשים חיצוניים, כגון משקיעים ונותני אשראי, מושגי יסוד בחשבונאות פיננסית ובכללי הדיווח הכספי תוך התמקדות בהבנת הדוחות הכספיים. הקורס מיועד לתלמידי מנהל עסקים שאינם בוגרי חשבונאות, ולכן הדגש מושם בעיקר על הבנת תהליך הדיווח ומשמעות המידע החשבונאי. החומר יילמד תוך הדגמות בעזרת דוחות כספיים.

בקורס יידונו הנושאים האלה: מבוא ומושגי יסוד; הכרה ראשונית של הדוחות; עקרונות מדידת הרווח; עקרונות מדידה חשבונאים; התמקדות בחלקי המאזן העיקריים; עקרון ההקבלה בחשבונאות; שיטות הכרה בהכנסה; חשבונאות מלאי; השקעות בין חברתיות; חשבונאות ערך נוכחי - התחייבויות לזמן ארוך; ייחוס מסים ומדידת הוצאות המס; הון קרנות ועודפים; דו"ח תזרים מזומנים.

הערה: בוגרי חשבונאות מנועים מלהשתתף בקורס זה.

Financial Reporting and Control in Organizations
 
מספר קורסשם קורס
1231-2322אסטרטגיה למנהלים
Strategy for managers
היקף הקורס: 1 י"ס

מטרת הקורס היא לערוך היכרות עם תחום האסטרטגיה שעוסק בשאלה כיצד פירמות צריכות לתכנן את האסטרטגיה העסקית שלהן ומה עליהן לעשות על מנת ליישם את האסטרטגיה שלהן בהצלחה. הקורס מתמקד בקביעת המטרות ארוכות הטווח של הפירמה, אבחון גורמים פנימיים וחיצוניים אשר משפיעים על הצלחה וכישלון בהשגת המטרות, ובחינה של דרכי פעולה חלופיות לשימור ושיפור ההישגים העסקיים של הפירמה. במהלך הקורס ייעשה שימוש נרחב באירועים אשר מתבססים בין השאר על נתונים חשבונאיים שנלקחו מהדוחות הכספיים של החברות שבהן האירוע עוסק. לפיכך, תלמידים אשר אינם שולטים בקריאת דוחות כספיים, מומלץ ללמוד את הקורס "יסודות החשבונאות הפיננסית" לפני שהם נרשמים לקורס או במקביל ללימודי הקורס.

Strategy for managers
 
מספר קורסשם קורס
1231-2410ניהול המימון
Foundations of Finance
היקף הקורס: 2 י"ס

מטרת הקורס להקנות למשתתפים מושגי יסוד בתיאוריה של המימון ויישומה לבעיות ההשקעה והמימון של הפירמה והפרט.

בין נושאי הקורס: ערך הזמן של הכסף, הערכת אג"ח ומניות, בדיקת כדאיות השקעה, תורת תיקי ההשקעות, הערכת נכסים בתנאי אי וודאות (מודל CAPM), יעילות שוק והשלכות מבנה ההון של הפירמה (הון עצמי לעומת חוב).

הוכחת ידע קודם במתמטיקה:
כל סטודנט נדרש להשלים את דרישת הידע הקודם במתמטיקה במהלך השנה הראשונה ללימודיו.
כמו כן, סטודנט שלא השלים דרישה זו, לא יוכל להשתתף בקורסי החובה: "כלכלה למנהל עסקים", "מודלים סטטיסטיים למנהל עסקים" ו"יסודות המימון".

Foundations of Finance
 
מספר קורסשם קורס
1231-2411ניהול טכנולוגיה ומידע
Management of Technology and Information
היקף הקורס: 1 י"ס

הקורס מתמקד במאפיינים העיקריים של מערכות המידע בארגון, בחשיבות השימוש המושכל בטכנולוגיית המידע והשפעתו על קבלת החלטות מכריעות של המנהל ובשאלות כיצד טכנולוגיית מידע משפיעה על הסביבה העסקית. הקורס מכשיר את התלמידים להתמודד טוב יותר עם הסביבה העסקית המודרנית.
בקורס יידונו, בין השאר, הנושאים הבאים: מושגי יסוד בתחום מערכות המידע ובטכנולוגיות העדכניות של המידע, קשרים בין מערכות המידע לארגון ובין טכנולוגיות המידע לסביבה העסקית, השפעת שינויים טכנולוגים על שוק קיים, שילוב מערכות המידע בארגון וניהול משאב המידע, מסחר אלקטרוני ומודלים עסקיים באינטרנט, כלכלת מידע ופרטיות נתונים ואבטחת מ"מ.

Management of Technology and Information
 
מספר קורסשם קורס
1231-2412ניהול התפעול
Operations Management
היקף הקורס: 1 י"ס

מטרת ארגון עסקי היא להשביח את ערכו לבעליו. מטרת ארגון ללא מטרות רווח היא לשפר את ביצועיו בהתאם למטרות הארגון.

הקורס יתמקד בגישות ליצירת ערך לארגונים, בטכניקות לאיתור מאיצי הערך הרלוונטיים בארגון, ובכלים ליצירת ערך ולשיפור ביצועי הארגון.

הקורס יתמקד במאיצי ערך הקשורים בתפעול, טכנולוגיה, פיתוח, תמחיר, מדדי ביצוע ומכירות, ויפתח חשיבה מערכתית אינטגרטיבית של הקשר בין שיווק-כספים ותפעול

see description in Hebrew
 
מספר קורסשם קורס
1231-2413ניהול השיווק
Marketing Management
היקף הקורס: 2 י"ס

המצב הנוכחי, והעתידי, של השוק המודרני הינו מצב העל-תחרות (HYPER COMPETITION). מצב בו מחזורי החיים של מוצרים הולכים ומתקצרים, פלחי שוק מתפצלים וקטנים, לקוחות נעשים מנוסים ומתוחכמים ולכן גם תובעניים ופרטניים, מתחרים מתרבים ומפתיעים ויתרונות תחרותיים של פעם נחלשים ואפילו נמחקים בקצב גובר.

סוד ההצלחה במצב העל-תחרות טמון קודם כל ביכולת להבין ולנבא את מהלכי השוק ותגובותיו ואח"כ באיכות ניהול המאמצים לסיפוק הצרכים והרצונות של הלקוחות הנבחרים. דהיינו, יצירה והעברה של ערך ללקוח במועילות (אפקטיביות) רבה יותר מזו של המתחרים וביעילות המתרגמת לרווחיות ההולמת את הערך שקיבל הלקוח.

לפיכך מטרות קורס זה הינן: להציג את תפקיד השיווק בחברה ותרומתו הקריטית לפיתוח אסטרטגיה עסקית; לפתח את החשיבה המדעית (העמקה תיאורטית וחשיבה ביקורתית) לגבי הלכה ומעשה בניהול השיווק; לפתח את היכולת לעצב וליישם החלטות שיווקיות על ידי: הקניית מושגים, תיאוריות וכלים הדרושים להצלחה בניתוח, תכנון, יישום ובקרה של אסטרטגיות שיווקיות ותרגול תהליכים וכלים אלה באמצעות ניתוח בכתב ובע"פ של מצבים והחלטות בשיווק.

Marketing Management
 
מספר קורסשם קורס
1231-2416מדע הנתונים למנהל עסקים
Data Science for Business
היקף הקורס: 1 י"ס

התפתחויות בטכנולוגיות המידע מאפשרות איסוף ועיבוד כמויות עצומות של נתונים ממגוון רחב של מקורות. נתונים אלו, המכונים באופן פופולרי "ביג דאטה" מאפשרים לגופים עסקיים קבלת תובנות עסקיות חשובות ושיפור משמעותי בביצועיים העסקיים. בהקשר זה הביטוי Data is the New Oil נשמע לאחרונה יותר ויותר.

מטרת קורס זה הינה להסביר עקרונות יסודיים שעומדים בבסיסו של תחום הData Science .
בניגוד לקורסים מתקדמים בתחום, ההתמקדות בקורס אינה בצד האלגוריתמי, אלא בהסבר של עקרונות, שיטות, ויכולות (וגם מגבלות).

כחלק מהקורס נלמד להשתמש בתוכנת R.

Data Science for Business
 
מספר קורסשם קורס
1231-3010שיטות אנליטיות לניהול
Analytical Methods for Management

היקף הקורס: 1 י"ס

בקורס יילמדו מודלים כמותיים שמטרתם לסייע בתהליך קבלת ההחלטות בפונקציות הניהוליות השונות כמו מימון-חשבונאות, ייצור ושיווק. הקורס יעסוק בניתוח מיני אירועים, בניית מודל חישובי מתאים ושימוש בתוכנות מחשב זמינות לניתוח האירועים ולפתרונם. הקורס ידון בבעיות דטרמיניסטיות (ללא אי-ודאות) וסטוכסטיות (הסתברותיות).

בקורס יילמדו הנושאים האלה: הקדמה - חקר ביצועים מהו?; תכנון לינארי ולא לינארי; תורים; סימולציה.


ytical Methods for Management
 
מספר קורסשם קורס
1231-3011חשיבה אסטרטגית
Strategic Thinking

היקף הקורס: 1 י"ס

הקורס יתמקד באספקטים השונים של אינטראקציה אסטרטגית, ובהשלכותיהם על בעיות פרקטיות.
בקורס יידונו הנושאים האלה: תורת ההחלטות - ההבדל בין קבלת החלטות של יחיד לבין קבלת החלטות אינטראקטיבית; אינטראקציה סימולטנית וסדרתית, איומים אמינים וכאלה שאינם; משחק האולטימטום, מיקוח והוגנות; שווי משקל תחבורתי ותכנון רשתות תחבורה; דילמת האסיר והשלכותיה; אינטראקציות חוזרות ונשנות, עין תחת עין, שתי עיניים תחת עין ואסטרטגיות אחרות המאפשרות שיתוף פעולה; איך להיות בלתי צפוי תוך שימוש באסטרטגיות מעורבות; מכירות פומביות אנגליות והולנדיות. מכרזי מחיר ראשון ומחיר שני. קללת הזוכים; תכנון מערך תמריצים; שיטות הצבעה והצבעה מתוחכמת; בעיות שווקים דו צדדיים, שידוכים אופטימליים.
הערה: מי שלמד את הקורס: "תורת המשחקים הלא שיתופיים" במסגרת החוג לניהול מנוע מלהשתתף בקורס זה

Strategic Thinking
 
מספר קורסשם קורס
1231-3021ניהול שרשראות אספקה
Supply-Chain Management
ניהול שרשראות אספקה

1 Semester Unit

In the last decade supply chain management has captivated the interest and attention of top executives of global companies and is now considered to be one of the key concepts for competitiveness for companies in the age of globalization. Mastering supply chain management can enable companies to increase market shares, reduce costs, improve customer service, and increase market values through improvements in return to assets. Integrating supply with demand is a fundamental challenge to managers today. To compete successfully in today's market place, companies need to manage effectively numerous activities from design to forecasting to manufacturing and distribution of their products or services to their customers.

Supply chain management deals with the management of materials, information and financial flows in a network consisting of suppliers, manufacturers, distributors, and customers. The coordination and integration of these flows within and across companies are critical in effective supply chain management. This coordination is particularly challenging since it depends on the individual (and many times conflicting) interests of the supply chain members.
 
מספר קורסשם קורס
1231-3218ניתוח דוחות פיננסיים
Financial Statement Analysis

היקף הקורס: 1 י"ס

הדו"חות הפיננסיים של חברות מיועדים לספק אינפורמציה למקבלי החלטות - בעיקר למשקיעים (בעלי מניות, מלווים וכו') בכוח או בפועל. לפיכך מיועד הקורס לפתח כלים וגישה נאותה לעיבוד המידע שבדו"חות הכספיים, הערכת שווי פירמות וקבלת החלטות השקעה אופטימליות. הקורס יספק לתלמידים כלים לניתוח המצב העסקי של חברות, עריכת תחזיות, הבנת ההשלכות של כללים חשבונאים על הערכות שווי, הבנת תמריצי הדיווח של מנהלים והשפעתם על הדוחות הכספיים, ויישום מודלים להערכת שווי על בסיס מידע חשבונאי.
הערה: בוגרי חשבונאות מנועים מלהשתתף בקורס זה.

Financial Statement Analysis
 
מספר קורסשם קורס
1231-3234תכנוני מס בחברות היי-טק ובחברות בינלאומיות
Tax Planning in Hi-Tech Corporations and in International Co
היקף הקורס: 1 י"ס

בקורס יילמדו היבטים בעיצוב עסקאות בינ"ל, לרבות עיצוב פעילות עסקית בחברות היי-טק.
הנושאים העיקריים שיידונו בקורס הינם: תגמול עובדים בחברות היי-טק; תכנון מבנה האחזקה הבינ"ל; הדרכים המומלצות להנפקת מניות בישראל ובחו"ל; קרנות הון סיכון.

Tax Planning in Hi-Tech Corporations and in International Co
 
מספר קורסשם קורס
1231-3240רגולציה פיננסית ומוצרי ביטוח
Financial Regulation and Insurance Product
הקורס נועד לחשוף לסטודנטים את מוצרי הביטוח בכל אחד משלושת המגזרים העיקריים :חיים בריאות ואלמנטרי, להבין את הרגולציה החלה על חברות ביטוח, נעמוד על האתגרים בפני משק הביטוח בארץ ובעולם, נעמוד על אופן ניהול הסיכונים החל על חברות אלה ,נבחן את מידת השפעתן של תופעות כלכליות ופוליטיות אקסוגניות על יציבות ורווחיות הענף , נכיר מקרוב את הכוחות הפעילים במשק הישראלי ונתוודע למוצרים התחליפיים -פנסיה גמל וביטוח עצמי.

this course is taught in Hebrew
 
מספר קורסשם קורס
1231-3241פיתוח מוצר ביטוח טכנולוגי
Developing a Technological Insurance Product
בקורס זה נלמד לפתח מוצר ביטוח חדש המבוסס על טכנולוגיות חדשניות. נלמד על כלים טכנולוגיים ועל מודלים לניתוח נתונים בהם משתמשים אנשי ביטוח בבניית מוצרים חדשים או כיסויי ביטוח חדשים והאתגרים בהם הם נתקלים בבניית מוצר פרמטרי מבוסס טכנולוגיה. נלמד כללי יסוד בביטוח ? בשיעורים הראשונים נעסוק בהכרת הבסיס הקונספטואלי של עולם הביטוח והכרת סוגי הנתונים, שיטות ניתוח הנתונים ומבנה מערכות המידע הרלבנטיות. באמצעות כלים אלו נבחן ישימות של מוצרי ביטוח חדשים מבוססי טכנולוגיה, נדון בשאלות כיצד הם פוגשים את עקרונות עולם הביטוח ונבחן את כדאיותם הכלכלית. בנוסף, נדון בשינויים המתרחשים בימים אלה במוצרי הביטוח, בטכנולוגיית המידע, בגישות הצרכניות ובשיטות נתוח הנתונים.

This course is taught in Hebrew
 
מספר קורסשם קורס
1231-3312מימון וכלכלת נדל"ן
Real Estate Finance and Economics
היקף הקורס: 2 י"ס

הקורס מציג סוגיות כלכליות ומימוניות מרכזיות הקשורות בעסקאות בתחום נדל"ן. דגש מיוחד יינתן ללימוד והבנת האינטראקציה בין משתנים העומדים בבסיס קבלת החלטות בנדל"ן. בין הנושאים שיידונו בקורס: שווי משקל בשוק נכסי הנדל"ן, אמידת השינויים במחירי הנדל"ן, סיכונים בנדל"ן, שוק המשכנתאות (כולל הכרת מכשירי הלוואות המשכנתא השונים, בחירה בין משכנתאות, השוק המשני למשכנתאות ואופציות לפרעון מוקדם ולחדלות פרעון) והתנהגות לא רציונאלית בשוק הנדל"ן.

Real Estate Finance and Economics
The course presents central economic and financial issues pertaining to the real estate market. Specific focus is provided to the understanding of the interaction among factors underlying real estate related decision-making. Among the discussed topics: equilibrium in real estate asset market; real estate price estimation; risks in real estate market: mortgage markets (including various mortgage instruments, mortgage choice, the secondary mortgage market, and refinance and default options); and irrational behavior in the real estate market. The course includes both academic- and practice- oriented lectures.
 
מספר קורסשם קורס
1231-3313מימון בינלאומי
International Financial Management
גלובליזציה ואינטגרציה של שווקים פיננסיים מייצרות הן הזדמנויות והן סיכונים יחודיים לכל סוגי החברות והמשקיעים. הקורס "מימון בינלאומי" עוסק בנושאים שונים הקשורים לניהול הפיננסי של חברות בינלאומיות וקבלת החלטות מימון והשקעה. החלק הראשון יעסוק בשוק המט"ח הבינלאומי ואופן פעולתו, השפעת מדיניות מוניטארית על שערי חליפין, משטרים שונים של שער חליפין ויחסי מחירים שמקשרים שווקים פיננסיים בינלאומיים. החלק השני יעסוק בזיהוי, ניהול וגידור סיכוני שער חליפין בפירמות העוסקות בפעילות בינלאומית. בנוסף, יידונו נושאים הקשורים בשוקי הון בינלאומיים, גיוסי הון ועוד.

TBA
 
מספר קורסשם קורס
1231-3330ניהול סיכונים פיננסיים בבנקאות
Financial Risk Management in Banking
היקף הקורס: 1 י"ס

מטרת הקורס להציג ולנתח את הנושאים המרכזיים בניהול פיננסי (עסקי) של מוסד בנקאי. יוצגו הבעיות העומדות בפני המנהל של פירמה בנקאית, וידונו שיטות חדישות לתכנון ולניהול פיננסי של בנק, תוך הדגשת קשרי הגומלין בין ההחלטות השונות ותוך התחשבות באילוצים חיצוניים ושיקולי מדיניות. דגש מיוחד יושם על ניהול הסיכונים שהפירמה הבנקאית חשופה להם. ינותחו השיטות השונות לאמידת החשיפה והדרכים לצמצום הסיכונים. בכל נושא ייעשה ניסיון לשלב בין הבסיס התיאורטי לבין המציאות של מערכת הבנקאות בישראל

Financial Risk Management in Banking
 
מספר קורסשם קורס
1231-3340ניהול פיננסי
Financial Management

היקף הקורס: 2 י"ס

הקורס עוסק בתהליכי קבלת החלטות פיננסיות בחברות עסקיות. ההחלטות כוללות מדיניות השקעות, מדיניות דיבידנדים וקביעת מבנה ההון האופטימלי.

נושאים נוספים כוללים מיזוגים ורכישות, הנפקת ניירות ערך להמרה, והערכת ביצוע מנהלים ויישומי "בעיית הסוכן" בתהליכי קבלת ההחלטות.

הקורס כולל הרצאות וניתוחי אירועים.

Financial Management
 
מספר קורסשם קורס
1231-3341תורת ההשקעות וניתוח ניירות ערך
Investment Theory and Security Analysis
היקף הקורס: 2 י"ס
הקורס נועד לספק כלים אנליטיים וידע הדרושים למנהל תיקים מקצועי ומשקיע בשוק ההון לצורך תמחור והערכה של נכסים פיננסים שונים, תחת תנאי אי ודאות.
הקורס מתחיל בסקירה של שווקי ההון בארץ ובעולם ושיטות המסחר השונות, בהמשך יוצגו מודלים שונים לתמחור נכסים מסוכנים וביקורות על מודל ה-CAPM שנלמד בקורס המבוא. נשתמש בתובנות אלו גם ללמידת המתודולוגיה הנכונה למדידת ביצועי מנהלי תיקים, בהמשך נדון בממצאים אמפיריים שונים על יעילות השוקים הפיננסים ונעמיק את הידע בתחום הערכה של מכשירי fixed income כגון איגרות חוב. לבסוף נדון בהערכת נגזרים פיננסיים כגון חוזים עתידיים, חוזי החלף (SWAP) ואופציות.


Investment Theory and Security Analysis
The course provides the analytical tools and knowledge necessary for a professional portfolio manager and private investor in the capital market for the purpose of investment decisions and the construction of effective investment portfolios under conditions of uncertainty.
The course begins with an overview of the capital markets in Israel and abroad and reviews their main trading methods, followed by presenting alternative models for pricing risky assets and criticism of the CAPM model studied in the introductory course. We will also use these insights to learn the correct methodology for measuring the performance of portfolio managers, later we will discuss various empirical findings on the efficiency market hypothesis and deepen the knowledge in the field of fixed income valuation such as bonds. Finally, we discuss the valuation of financial derivatives such as futures, swaps and options
 
מספר קורסשם קורס
1231-3344אופציות ומכשירים עתידיים
Options and Futures
היקף הקורס: 1 י"ס

קורס מתקדם בנושא אופציות, מכשירים עתידיים ובמכשירים פיננסים נגזרים אחרים. הקורס מתמקד בתמחור ניירות ערך אלה ובשימוש שניתן לעשות בהם לניהול וניטרול סיכונים. בנוסף דן הקורס במודלים הכלכליים והמתימטיים עליהם מבוססות שיטות התמחור, במגבלות התיאורתיות והאמפיריות של המודלים ובאסטרטגיות השקעה המשלבות מכשירים נגזרים.


Options and Futures
 
מספר קורסשם קורס
1231-3352ב"נ בשוקי הון-הבורסה והמסחר בני"ע
Stock Exchange & Security Tradings
היקף הקורס: 1 י"ס

הקורס דן במבנה שוק ניירות הערך והבורסה.

יוצגו מאפייני הבורסה בישראל ושל בורסות מרכזיות בעולם, תוך הדגשת המבנה המוסדי והחוקי, כללי הרישום, השימור ושיטות המסחר בניירות הערך ובמכשירים הפיננסיים.

דגש מיוחד יושם על שיטת הרצף למסחר בניירות ערך ובנגזרים בבורסה לניירות ערך בתל-אביב.


Stock Exchange & Security Tradings
 

    


tau logohourglass00:00