tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
1243-2415   קב': 01אתיקה בעסקים
טווח תאריכים - שבועיניהול/מדעי הניהול-התנהגות ארגונית
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר ספורטא יצחקשיעוררקנאטי252א15:45-17:00 א'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1243-2415   קב': 02אתיקה בעסקים
טווח תאריכים - שבועיניהול/מדעי הניהול-התנהגות ארגונית
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר ספורטא יצחקשיעוררקנאטי302ד15:45-17:00 א'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1243-2415   קב': 03אתיקה בעסקים
טווח תאריכים - שבועיניהול/מדעי הניהול-התנהגות ארגונית
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר ספורטא יצחקשיעוררקנאטי302ד17:15-18:30 א'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1243-2415   קב': 04אתיקה בעסקים
טווח תאריכים - שבועיניהול/מדעי הניהול-התנהגות ארגונית
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר ספורטא יצחקשיעוררקנאטי305ד15:45-17:00 ב'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00