tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
1242-3253   קב': 01נושאים מתקדמים במדעי הנתונים למנהל עסקים
חצי סמסטריאלי - מחצית שניהניהול/מדעי הניהול-טכנולוגיה ומערכות
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר גבע תומרשיעוררקנאטי304ה15:45-18:30 א'
ד"ר תל-ניר רן
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1242-3253   קב': 02נושאים מתקדמים במדעי הנתונים למנהל עסקים
חצי סמסטריאלי - מחצית שניהניהול/מדעי הניהול-טכנולוגיה ומערכות
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר גבע תומרשיעוררקנאטי406ה15:45-18:30 ב'
ד"ר תל-ניר רן
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00