tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
1231-2210   קב': 01כלכלת עסקים
ניהול/מנהל עסקים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' שפיגל יוסףשיעורכיתות דן דוד301ב18:45-21:30 ב'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1231-2210   קב': 02כלכלת עסקים
ניהול/מנהל עסקים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר לשם מיכאלשיעורכיתות דן דוד301ו08:00-10:45 א'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1231-2210   קב': 03כלכלת עסקים
ניהול/מנהל עסקים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' אטר איתישיעוררקנאטי405ג15:45-18:30 ב'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1231-2210   קב': 04כלכלת עסקים
ניהול/מנהל עסקים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר חודור מיכל סטרשיעורנפתלי001ו08:00-10:45 א'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1231-2210   קב': 06כלכלת עסקים
ניהול/מנהל עסקים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' אטר איתישיעוררקנאטי304ג18:45-21:30 ב'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1231-2210   קב': 07כלכלת עסקים
ניהול/מנהל עסקים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר שני רותם עדישיעורZoomד15:45-18:30 ב'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
☮-מקוון
 
מספר קורסשם קורס
1231-2210   קב': 08כלכלת עסקים
ניהול/מנהל עסקים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' יחזקאל ירוןשיעורכיתות דן דוד205ו09:30-12:15 א'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1231-2210   קב': 10כלכלת עסקים
ניהול/מנהל עסקים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר לשם מיכאלתרגילרקנאטי304ו11:00-12:15 ב'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1231-2210   קב': 17כלכלת עסקים
ניהול/מנהל עסקים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר ברכה דולבתרגילד08:15-09:30 ב'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1231-2210   קב': 20כלכלת עסקים
ניהול/מנהל עסקים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר לוזון פבריסתרגילכיתות דן דוד301ו12:30-13:45 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1231-2210   קב': 22כלכלת עסקים
טווח תאריכים - שבועיניהול/מנהל עסקים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר לוזון פבריסתרגילרקנאטי253ה20:15-21:30 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1231-2210   קב': 24כלכלת עסקים
ניהול/מנהל עסקים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר ברכה דולבתרגילכיתות דן דוד110ו08:00-09:15 ב'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1231-2210   קב': 30כלכלת עסקים
ניהול/מנהל עסקים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר לוזון פבריסתרגילכיתות דן דוד303ו08:00-09:15 ב'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1231-2210   קב': 40כלכלת עסקים
ניהול/מנהל עסקים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר לוזון פבריסתרגילנפתלי001ו11:00-12:15 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1231-2210   קב': 42כלכלת עסקים
ניהול/מנהל עסקים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' עופר גליהשיעוררקנאטי304ב15:45-18:30 ב'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1231-2210   קב': 46כלכלת עסקים
ניהול/מנהל עסקים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר לוזון פבריסתרגילרקנאטי253ו11:00-12:15 ב'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1231-2210   קב': 60כלכלת עסקים
ניהול/מנהל עסקים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר לוזון פבריסתרגילרקנאטי408ו12:30-13:45 ב'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1231-2210   קב': 64כלכלת עסקים
ניהול/מנהל עסקים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' אטר איתישיעוררקנאטי253ו08:00-10:45 ב'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1231-2210   קב': 70כלכלת עסקים
ניהול/מנהל עסקים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר ברכה דולבתרגילכיתות דן דוד302ו12:30-13:45 ב'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1231-2210   קב': 77כלכלת עסקים
ניהול/מנהל עסקים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' עופר גליהשיעורד10:15-13:00 ב'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1231-2210   קב': 80כלכלת עסקים
ניהול/מנהל עסקים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' לב עדיתרגילכיתות דן דוד205ו08:00-09:15 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00